Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav ochrany obyvatelstva

Doporučení k využívání nástrojů AI

V poslední době se do popředí zájmu dostávají nástroje umělé inteligence (AI), schopné interaktivně reagovat na dotazy a formulovat často přínosné a informativní odpovědi. Tyto výstupy však přes jejich zdánlivou věrohodnost mohou být neúplné, nekorektní či i zcela chybné. Uživatel by proto měl být při používání těchto nástrojů kritický, pozorný, poučený o limitech AI a důsledně získané informace ověřovat z více relevantních zdrojů. Akademická půda je
svobodnou platformou pro vyvíjení a zkoušení nových technologií, ale vždy v mezích zákonů a dobrých mravů. Zodpovědnost za výsledky použití AI leží vždy na uživateli.

Zásady a doporučení pro práci s AI či příklady citování výstupů získaných pomocí umělé inteligence, najdete v dokumentu – Doporučení k využívání nástrojů umělé inteligence AI na UTB ve Zlíně.

Fakulty a součásti

Zavřít