Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

SVOČ

Jedná se o výzkumnou činnost, které se věnují studenti. SVOČ je pro ty, kteří pracují, nebo chtějí pracovat na vlastním projektu, představit ho ostatním, popřípadě získat jejich podporu.

Výstupem SVOČ je odborná konference, kde se představují výsledky výzkumu. Jednotlivé práce a jejich prezentaci posuzuje odborná komise.

Harmonogram SVOČ:

 • připravuje se 🙂

Je SVOČ pro mě?

 • SVOČ je určena pro všechny studenty Fakulty logistiky a krizového řízení.

Proč se přihlásit do SVOČ?

 • možnost vyzkoušet si psaní odborné práce,
 • prezentace před odbornou komisí,
 • student si vyzkouší, jaké to je prezentovat před komisí jako u státní závěrečné zkoušky
 • získání zpětné vazby na svoji práci,
 • práci lze využít jako podklad pro bakalářskou či diplomovou práci,
 • stipendium a hodnotné ceny pro vítěze.

Jak se SVOČ začít?

Student si vybírá ze seznamu vypsaných témat svého ústavu. Po výběru tématu osloví vyučujícího daného tématu a společně se již domluví na postupu práce. Pokud si student nevybral žádné z vypsaných témat, může přijít také s návrhem vlastního tématu a oslovit s ním vyučujícího, u kterého by chtěl tuto práci zpracovávat.

Jak se přihlásit?

Přihlásit se lze na emailovou adresu svoc@flkr.utb.cz. Přihlášku není nutné tisknou. Stačí vyplnit dokumenty, které jsou přiloženy níže a zaslat je na zmíněnou emailovou adresu.

Termíny SVOČ?

Termín vyhlášení témat ústavy:    28. 02. 2022 
Termín odevzdání přihlášek:   18. 03. 2022
Termín odevzdání prací:   13. 04. 2022 
Termín konání fakultního kola SVOČ:  22. 04. 2022

Lze soutěžit jen jednotlivě nebo i v týmech?

 • Do SVOČ se mohou přihlásit jak jednotlivci, tak vícečlenné týmy.

V jakých odborných kategoriích soutěž probíhá?

 • environmentální bezpečnost,
 • krizové řízení,
 • logistika,
 • ochrana obyvatelstva.

V případě menšího počtu přihlášek nelze vyloučit, že některé sekce budou spojeny.

Rozsah práce SVOČ?

 • Očekávaný rozsah práce je uveden přímo ve směrnici ke SVOČ. Pro bakalářský stupeň studia je stanoveno 10–15 normostran a pro studenty navazujícího magisterského studijního programu 15–20 normostran.

Jak se odevzdávají hotové práce?

 • Hotové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních. V elektronické podobě na e-mail svoc@flkr.utb.cz  a v tištěné verzi u paní Mgr. Korecké (H1/1.13) do 13.04.2022.

Jak probíhá soutěž SVOČ?

 • Každá soutěžní práce SVOČ obdrží hned po odevzdání recenzenta (oponenta), který na ni napíše posudek. V den konání fakultního kola budou jednotlivé práce prezentovány před odbornou komisí, která na základě posouzení oponentského posudku, posudku vedoucího práce a na základě úrovně prezentace rozhodne o pořadí v dané odborné kategorii.

Před kým prezentace probíhá?

 • Každá odborná sekce jedná odděleně. Jednotliví účastníci budou svoji práci prezentovat jen před odbornou komisí a zbylými účastníky dané sekce.

Mají bakaláři proti studentům navazujícího magisterského studijního programu ve SVOČ šanci?

 • Tohoto srovnání se vůbec nemusíte bát, studenti navazujícího magisterského stupně studia budou soupeřit ve své vlastní oddělené kategorii (jedna kategorie pro všechny specializace navazujícího magisterského oboru).

Kam se obracet s dalšími dotazy?

 • Na všechny případné dotazy odpoví členové organizačního týmu SVOČ, kterým můžete zasílat dotazy na: svoc@flkr.utb.cz.

Pokyn děkanky č.2/2022
Pravidla SVOČ na FLKŘ v akademickém roce 2021/2022
Příloha č.1
Příloha č.2

SVOČ 2022

Studentské konference ve vědecké a odborné činnosti (SVOČ) se na půdě Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně koná pravidelně již od jejího vzniku. Soutěž se konala 22.4.2022 a účastnilo celkem 28 studentů s 28 soutěžními pracemi. Soutěžící byly rozděleny do tří sekcí. 1) bakalářská sekce Ochrana obyvatelstva, 2) bakalářská sekce Management rizika a Aplikovaná logistika 3) magisterská sekce Bezpečnost společnosti.

Hlavním cílem soutěže SVOČ je podporovat studenty v tvůrčí činnosti a vytvořit prostor pro prezentaci jejich myšlenek, nových nápadů a výsledků práce nad rámec běžných studijních povinností. Jsme velmi rádi, že po dvou letech nejistoty spojené s pandemií Covid-19 se soutěž těší oblibě, o čem svědčí rekordní počet přihlášených studentů.

Věříme, že i letos splnila Studentská vědecká a odborná činnost svoje poslání a přispěla k rozšíření vědomostí a dovedností všech zúčastněných studentů.

Vítězové v jednotlivých sekcích:

Magisterská sekce Bezpečnost společnosti:

 1. Petr Gabriel – Vliv války v Kongu mezi lety 1998 až 2003 na krajinu a životní prostředí
 2. Jan Marada – Workforce Housin System
 3. Zdeněk Lejčko – Pandemický plán vybrané obce Jihomoravského kraje

Bakalářská sekce Ochrana obyvatelstva:

 1. Nikola Zedníková – Připravenost žáků základních škol na poskytnutí první pomoci
 2. Roman Novák – Součinnost základních složek IZS v územním odboru Vsetín
 3. Adam Rozkydálek – Stanoviště dekontaminace osob – 4

Bakalářská sekce Management rizika a Aplikovaná logistika:

 1. Antonín Kuře – Analýza rizik ve vybrané společnosti
 2. Martina Peřestá – Proces optimalizace zaměstnávání cizinců v podmínkách ČR
 3. Nikola Blahoušková – VALACHY MAN 2021

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům srdečně gratulujeme!

SVOČ 2021:

I v tomto turbulentním roce se uskutečnila soutěž ve studentské vědecké a tvůrčí činnosti, kdy cílem byla prezentace tvůrčích prací studentů na bakalářském i magisterském studijním stupni. Soutěž se konala 30.4.2021 a účastnilo celkem 24 studentů s 20 soutěžními pracemi. Z hygienických důvodů prezentovali studenti své práce ve 3 odborných sekcích: Ochrana obyvatelstva (Bc.), Bezpečnost společnosti (Mgr.) a Ovládání rizik, Aplikovaná logistika a Řízení environmentálních rizik (Bc.)

Umístění soutěžních prací jednotlivých sekcích:
Ochrana obyvatelstva (Bc.)

 1. Komparace přístupů k problematice varování a informování v ČR a ve vybraných státech středoevropského regionu
 2. Kalkulace vybraných ukazatelů v oblasti nouzového zásobování obyvatelstva vodou
 3. Ochrana obyvatelstva při pandemických nákazách

 

 Ovládání rizik, Aplikovaná logistika a Řízení environmentálních rizik (Bc.) 

 1. Ilegální online obchod s volně žijícími zvířaty (současný tred a teoretická východiska)
 2. Plán rozšíření portfolia vybrané firmy

Bezpečnost společnosti (NMgr.)

 1. Kybernetická bezpečnost nemocničních zařízení
 2. Historie Muslimsko-křesťanských vztahů
 3. Aktuální vývoj a proměny politické geografie

 

Všem vítězům gratulujeme 🙂

Fakulty a součásti

Zavřít