Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

SVOČ

Jedná se o výzkumnou činnost, které se věnují studenti. SVOČ je pro ty, kteří pracují, nebo chtějí pracovat na vlastním projektu, představit ho ostatním, popřípadě získat jejich podporu.

Výstupem SVOČ je odborná konference, kde se představují výsledky výzkumu. Jednotlivé práce a jejich prezentaci posuzuje odborná komise.

Je SVOČ pro mě?

 • SVOČ je určena pro všechny studenty Fakulty logistiky a krizového řízení.

Proč se přihlásit do SVOČ?

 • možnost vyzkoušet si psaní odborné práce,
 • prezentace před odbornou komisí,
 • student si vyzkouší, jaké to je prezentovat před komisí jako u státní závěrečné zkoušky
 • získání zpětné vazby na svoji práci,
 • práci lze využít jako podklad pro bakalářskou či diplomovou práci,
 • stipendium a hodnotné ceny pro vítěze.

Jak se SVOČ začít?

Student si vybírá ze seznamu vypsaných témat svého ústavu. Po výběru tématu osloví vyučujícího daného tématu a společně se již domluví na postupu práce. Pokud si student nevybral žádné z vypsaných témat, může přijít také s návrhem vlastního tématu a oslovit s ním vyučujícího, u kterého by chtěl tuto práci zpracovávat.

 • Návrh témat SVOČ – ÚEB
 • Návrh témat SVOČ – ÚKŘ
 • Návrh témat SVOČ – ÚL
 • Návrh témat SVOČ – ÚOO

Jak se přihlásit?

Přihlásit se lze na emailovou adresu svoc@flkr.utb.cz. Přihlášku není nutné tisknou. Stačí vyplnit dokumenty, které jsou přiloženy níže a zaslat je na zmíněnou emailovou adresu.

 • Přihláška do SVOČ
 • Šablona práce

Termíny SVOČ?

Termín vyhlášení témat ústavy:   bude upřesněn
Termín odevzdání přihlášek: bude upřesněn
Termín odevzdání prací:   bude upřesněn
Termín konání fakultního kola SVOČ:  bude upřesněn

Lze soutěžit jen jednotlivě nebo i v týmech?

 • Do SVOČ se mohou přihlásit jak jednotlivci, tak vícečlenné týmy. Soutěžícím náleží motivační finanční ocenění. V případě týmů si odměnu i případnou výhru studenti dělí mezi sebe. Toto motivační ocenění nenáleží studentovi, který si v akademickém roce, ve kterém se SVOČ účastní, zapíše předmět „Studentská odborná aktivita“ (bakalářské studium). V takovém případě budou studentovi po účasti ve SVOČ uděleny kredity dle sylabu předmětu. V tomto případě musí student prezentovat samostatně.

V jakých odborných kategoriích soutěž probíhá?

 • environmentální bezpečnost,
 • krizové řízení,
 • logistika,
 • ochrana obyvatelstva.

V případě menšího počtu přihlášek nelze vyloučit, že některé sekce budou spojeny.

Rozsah práce SVOČ?

 • Očekávaný rozsah práce je uveden přímo ve směrnici ke SVOČ. Pro bakalářský stupeň studia je stanoveno 10–15 normostran a pro studenty navazujícího magisterského studijního programu 15–20 normostran.

Jak se odevzdávají hotové práce?

 • Hotové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních. V elektronické podobě na e-mail svoc@flkr.utb.cz  a v tištěné verzi u paní Mgr. Korecké (H1/1.13) do bude upřesněno

Jak probíhá soutěž SVOČ?

 • Každá soutěžní práce SVOČ obdrží hned po odevzdání recenzenta (oponenta), který na ni napíše posudek. V den konání fakultního kola budou jednotlivé práce prezentovány před odbornou komisí, která na základě posouzení oponentského posudku, posudku vedoucího práce a na základě úrovně prezentace rozhodne o pořadí v dané odborné kategorii.

Před kým prezentace probíhá?

 • Každá odborná sekce jedná odděleně. Jednotliví účastníci budou svoji práci prezentovat jen před odbornou komisí a zbylými účastníky dané sekce.

Mají bakaláři proti studentům navazujícího magisterského studijního programu ve SVOČ šanci?

 • Tohoto srovnání se vůbec nemusíte bát, studenti navazujícího magisterského stupně studia budou soupeřit ve své vlastní oddělené kategorii (jedna kategorie pro všechny specializace navazujícího magisterského oboru).

Kam se obracet s dalšími dotazy?

 • Na všechny případné dotazy odpoví členové organizačního týmu SVOČ, kterým můžete zasílat dotazy na: svoc@flkr.utb.cz.

Pravidla SVOČ na FLKŘ v akademickém roce 2023/2024
Pokyn děkanky č.7/2023

SVOČ 2024

Celkem 32 přihlášených studentů, z toho 24 na bakalářském stupni studia a 8 magistrů. Taková je statistika letošního ročníku Soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti, která se na Fakultě logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně uskutečnila v pátek 22. března 2024. 

Hlavním cílem soutěže SVOČ je podporovat studenty v tvůrčí činnosti a vytvořit prostor pro prezentaci jejich myšlenek, nových nápadů a výsledků práce nad rámec běžných studijních povinností. Jsme velmi rádi, že i letošní rok se těšil tak velkému zájmu soutěžících. Velmi si vážíme píle a zápalu studentů a jejich vedoucích. Věříme, že i letos splnila Studentská vědecká a odborná činnost svoje poslání a přispěla k rozšíření vědomostí a dovedností všech zúčastněných studentů.

Letošní ročník soutěžících byl rozdělen do čtyř sekcí (2 komise Ochrany obyvatelstva a 1 komise smíšená – Ochrana obyvatelstva a Management rizik) a jedné sekci pro navazující magisterský stupeň (Ochrana obyvatelstva, Rizikové inženýrství a Bezpečnost logistických systémů).

Vítězové SVOČ 2024:

Odborná sekce Ochrany obyvatelstva 1

 1. Jakub Navrátil – Hybrid Warfare
 2. Pavla Holeňová – Povědomí občanů o činnosti Horské služby a o bezpečnosti pohybu v horách
 3. Filip Špok – Praktické dopady novelizace branného zákona a zákona o službě vojáků v záloze

 

Odborná sekce Ochrany obyvatelstva 2

 1. Matej Kračinovský – Evakuace osob se zdravotním postižením z ohroženého objektu
 2. Kryštof Horáček – Evakuace sociálně pobytového zařízení v Bruntále
 3. Přemysl Gottwald – Social Pathological Phenomena and Population Protection: Analysis and Prevention

 

Odborná sekce Ochrany obyvatelstva a Managementu rizik

 1. Tereza Srnečková – Analýza vybraných projektů občanské vědy v České republice využitelných v ochraně obyvatelstva
 2. Lucie Sobková – Strategická analýza společnosti Continental Barum s.r.o.
 3. Martin Šubrt – Zahraniční a tuzemský vývoj sportovní činnosti hasičů

 

Odborná sekce navazující magisterská (Ochrana obyvatelstva, Rizikové inženýrství a Bezpečnost logistických systémů)

 1. Nikola Blahoušková – Optimalizační model pro plánování cyklistických tras
 2. Lubomír Galeta – Projekt Climax akademie jako násrtoj pro snížení personálních rizik
 3. Dominika Zadžorová – Projekt zlepšení výrobního procesu ve společnosti IVEP, a.s.

SVOČ 2023

Dříve se na Soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti chodívalo hlavně pro zkušenosti a zpětnou vazbu. Nová podoba bakalářských akreditací tento okruh rozšířila i o další potenciální benefit ve formě kreditů. Jak ale ukázal letošní ročník “SVOČky”, tvůrčí nadšení a vědecký zápal se nedají probudit jen tak na povel. Velké úspěchy tak letos sbírali zejména ti, kteří se soutěže zúčastnili, aniž by museli.

Pokud se v minulých letech zdálo, že počet účastníků na prahu tří desítek je pro malou fakultu typu FLKŘ zřejmě maximem, letošek ukázal, že potenciál prozatím zdaleka nebyl vyčerpán. Za celkem 40 soutěžních prací, které byly letos odprezentovány, by se nemusely stydět ani mnohem větší a známější fakulty. Za zmínku stojí i pestrost představených témat. Od relativně konvenčních prací, mezi které patřily třeba “Analýza a posouzení evakuačního plánu vybrané základní školy” či “Analýza slabých a zranitelných stránek procesů v podniku”, až po hity současné doby, kam můžeme zařadit třeba problematiku umělé inteligence v ochraně obyvatelstva. Za pozitivní trend lze považovat, že celkem trojice témat byla studenty zpracována a odprezentována v anglickém jazyce.

Nicméně, vyhrát může jen jeden, a tak všechny čtyři komise, před které studenti předstupovali, určily svého “přeborníka”. Do galerie vítězů SVOČ se letos zapsali Daniel Chlaň (Ochrana obyvatelstva – 1. a 2. ročník), Petra Axmanová (Ochrana obyvatelstva – 3. ročník), Žaneta Urbaníková (Aplikovaná logistika a Management rizik – 2. ročník) a Lukáš Knap (Management rizik – 3. ročník). Ocenění za své výkony si však zaslouží všichni účastníci. Doufejme, že napřesrok projeví o “SVOČku” mnohem větší zájem také studenti magisterského studijního programu, kteří letos až na jednu výjimku mezi prezentujícími chyběli.

Sekce Ochrana obyvatelstva 1

 1. Daniel Chláň – Postupy Hasičského záchranného sboru při mimořádné události s únikem nebezpečné látky
 2. Olga Šilhavá – Vybrané problémy záchrany osob z havarovaného vlaku
 3. Roman Šír – Umělá inteligence v oblasti ochrany obyvatelstva

Sekce Ochrana obyvatelstva 2

 1. Petra Axmanová – Dočasné pohřbení při mimořádných událostech s hromadným úmrtím
 2. Zuzana Hoferková – Posouzení funkčnosti sítě pro aktivaci koncových prvků varování a vyrozumění v ČR
 3. Matěj Hruška – Využití dronů u bezpečnostních složek

Sekce Aplikovaná logistika + Management rizik

 1. Žaneta Urbaníková – Návrh na zřízení nového skladu ve výrobním podniku
 2. Jana Kaspar – About the role of minfulness techniques in crisis and safety management of companies and acceptance of mindfulness techniques by Czech employees: pilot study
 3.  Vojtěch Judas – Psychosociální rizika vybrané pracovní činnosti

Sekce Management rizik 3. ročník

 1. Lukáš Knap – Re-balancing internej logistiky s využitým AGV technológie
 2.  Martin Lekeš – Aplikování nástrojů modelování v procesech vizualizace rizik
 3.  Michaela Martináková – The Impact of the Geopolotical Crisis in Europe on Financial Risks in the Manufacturing Sector

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům srdečně gratulujeme!

SVOČ 2022

Studentské konference ve vědecké a odborné činnosti (SVOČ) se na půdě Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně koná pravidelně již od jejího vzniku. Soutěž se konala 22.4.2022 a účastnilo celkem 28 studentů s 28 soutěžními pracemi. Soutěžící byly rozděleny do tří sekcí. 1) bakalářská sekce Ochrana obyvatelstva, 2) bakalářská sekce Management rizika a Aplikovaná logistika 3) magisterská sekce Bezpečnost společnosti.

Hlavním cílem soutěže SVOČ je podporovat studenty v tvůrčí činnosti a vytvořit prostor pro prezentaci jejich myšlenek, nových nápadů a výsledků práce nad rámec běžných studijních povinností. Jsme velmi rádi, že po dvou letech nejistoty spojené s pandemií Covid-19 se soutěž těší oblibě, o čem svědčí rekordní počet přihlášených studentů.

Věříme, že i letos splnila Studentská vědecká a odborná činnost svoje poslání a přispěla k rozšíření vědomostí a dovedností všech zúčastněných studentů.

Vítězové v jednotlivých sekcích:

Magisterská sekce Bezpečnost společnosti:

 1. Petr Gabriel – Vliv války v Kongu mezi lety 1998 až 2003 na krajinu a životní prostředí
 2. Jan Marada – Workforce Housin System
 3. Zdeněk Lejčko – Pandemický plán vybrané obce Jihomoravského kraje

Bakalářská sekce Ochrana obyvatelstva:

 1. Nikola Zedníková – Připravenost žáků základních škol na poskytnutí první pomoci
 2. Roman Novák – Součinnost základních složek IZS v územním odboru Vsetín
 3. Adam Rozkydálek – Stanoviště dekontaminace osob – 4

Bakalářská sekce Management rizika a Aplikovaná logistika:

 1. Antonín Kuře – Analýza rizik ve vybrané společnosti
 2. Martina Peřestá – Proces optimalizace zaměstnávání cizinců v podmínkách ČR
 3. Nikola Blahoušková – VALACHY MAN 2021

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům srdečně gratulujeme!

SVOČ 2021:

I v tomto turbulentním roce se uskutečnila soutěž ve studentské vědecké a tvůrčí činnosti, kdy cílem byla prezentace tvůrčích prací studentů na bakalářském i magisterském studijním stupni. Soutěž se konala 30.4.2021 a účastnilo celkem 24 studentů s 20 soutěžními pracemi. Z hygienických důvodů prezentovali studenti své práce ve 3 odborných sekcích: Ochrana obyvatelstva (Bc.), Bezpečnost společnosti (Mgr.) a Ovládání rizik, Aplikovaná logistika a Řízení environmentálních rizik (Bc.)

Umístění soutěžních prací jednotlivých sekcích:
Ochrana obyvatelstva (Bc.)

 1. Komparace přístupů k problematice varování a informování v ČR a ve vybraných státech středoevropského regionu
 2. Kalkulace vybraných ukazatelů v oblasti nouzového zásobování obyvatelstva vodou
 3. Ochrana obyvatelstva při pandemických nákazách

 

 Ovládání rizik, Aplikovaná logistika a Řízení environmentálních rizik (Bc.) 

 1. Ilegální online obchod s volně žijícími zvířaty (současný tred a teoretická východiska)
 2. Plán rozšíření portfolia vybrané firmy

Bezpečnost společnosti (NMgr.)

 1. Kybernetická bezpečnost nemocničních zařízení
 2. Historie Muslimsko-křesťanských vztahů
 3. Aktuální vývoj a proměny politické geografie

 

Všem vítězům gratulujeme 🙂

Fakulty a součásti

Zavřít