Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

 • Pro aktuální rok 2020/2021 jsou zatím přijímány pouze přihlášky do bakalářského studijního programu Aplikovaná logistika v prezenční formě studia a Ochrana obyvatelstva v prezenční i kombinované formě studia! Přijímací zkoušky jsou prominuty.
 • Přihlášky do studijního programu Management rizik v prezenční i kombinované formě studia lze podávat od 1. 6. 2020 do 10. 8. 2020. Přijímací zkoušky jsou prominuty.
 • Přihlášky do dalších studijních programů uskutečňovaných na FLKŘ (Bezpečnost společnosti) zatím nelze podávat. Jakmile dojde ke schválení akreditačním úřadem, budou zpřístupněny jejich přihlášky.

KOLIK MÁM ČASU?

 • Termín pro podání přihlášek do I. kola studijního programu Aplikovaná logistika je od 6. 1. 2020 do 15. 4. 2020  30. 4. 2020.
 • Termín pro podání přihlášek do I. kola studijního programu Ochrana obyvatelstva je od 6. 2. 2020 do 15. 4. 2020  30. 4. 2020.
 • Termín pro podání přihlášek do I. kola studijního programu Management rizik je od 1. 6. 2020 do 10. 8. 2020.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

a) PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU

Stačí následovat postup, který naleznete na odkaze: www.eprihlaska.utb.cz.

Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat, zadáte všechny osobní údaje a vytisknete si přihlášku. Na odkaze „Přehled“ si můžete zkontrolovat, že jste vše zadali správně. Najdete zde také možnost tisku přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

b) ZAPLAŤTE A VYTISKNĚTE PŘIHLÁŠKU SPOLU S PŘÍLOHAMI

Vytiskněte si přihlášku, o níž byla řeč v předchozím bodě. K ní přibalíte ještě další přílohy:

 • Doklad o zaplacení administrativního poplatku (ústřižek složenky nebo kopii dokladu o provedení bankovní transakce).
 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pokud jste jej už obdrželi. Pokud ne, odevzdejte nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zápisu ke studiu. Maturitní vysvědčení musí být ověřeno na matrice nebo na úřadě určenému k ověřování podpisů, nikoliv na příslušné střední škole.
 • Uvede-li uchazeč jakýkoliv titul při vyplňování e-přihlášky, je povinen doložit jeho nabytí úředně ověřenou kopií příslušného diplomu společně s přihláškou.

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají ještě:

 • Osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2.
 • Doklady o ukončeném středoškolském vzdělání, jež budou nostrifikované, úředně ověřené a přeložené do českého jazyka.

c) PŘIHLÁŠKU I S PŘÍLOHAMI ODEŠLETE POŠTOU

Přihlášku do studijního programu Management rizik odešlete nejpozději do 10. 8. 2020 na adresu:
Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
studijní oddělení
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště

KOLIK TO STOJÍ?

Platbu přihlášky do I. kola do studijních programů Aplikovaná logistika a Ochrana obyvatelstva proveďte nejpozději do 15. 4. 2020  30. 4. 2020.

Platbu přihlášky do I. kola do studijního programu Management rizik proveďte nejpozději do 10. 8. 2020.

Pro Bc. studijní program Aplikovaná logistika, Ochrana obyvatelstva a Management rizik činí administrativní poplatek 400 Kč.

Poplatek zaplatíte buď online platební kartou, bankovním převodem, nebo složenkou.
Poplatek je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:
● název banky: Komerční banka Zlín
● číslo účtu: 27-1925270277/0100
● variabilní symbol: 2103602990
● specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
● konstantní symbol: 0558 (bankovní převod), 0379 (platba složenkou)
● IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
● Při platbě online platební kartou je variabilní a specifický symbol automaticky přidělen.
● Při platbě online platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu.

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být platba v systému vedena jako „přijatá“ (ikona zeleného praporku). Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Současně je třeba sledovat, zda je přihláška přijata (ikona zeleného praporku – toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti). Pokud se potvrzení o přijetí platby či přihlášky neobjeví, kontaktujte nás na: studium@flkr.utb.cz

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkanka fakulty na základě doporučení přijímací komise. Výsledky I. kola studijních programů Aplikovaná logistika a Ochrana obyvatelstva budou zveřejněny do 30. 6. 2020.

Výsledky I. kola studijního programu Management rizik budou zveřejněny do 31. 8 2020.

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

O zápisu ke studiu budou uchazeči informování elektronicky. Zápisy se uskuteční v červenci.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@flkr.utb.cz nebo telefonicky na
+420 576 038 075.

Pokud vás zajímají informace ohledně průběhu přijímacího řízení, uskutečněného v předchozím akademickém roce, můžete se podívat do zprávy o přijímacím řízení. Ve zprávě naleznete obecné informace o přijímacích zkouškách, termínech konání, počtu přihlášených, přijatých a zapsaných studentů a výsledcích řízení z předchozího akademického roku.

Všechny výše zmíněné informace si můžete pročíst také ve formálnějším znění v podobě oficiálního rozhodnutí děkanky RD/15/2019, RD/01/2020, RD/08/2020, RD/11/2020 a směrnice děkanky SD/06/2019, SD/01/2020, SD/04/2020.

 

Fakulty a součásti

Zavřít