UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

  • Termín pro podání přihlášek II. kola je od 11.6. 2019 do 4. 9. 2019. Poplatek musí být uhrazen do 4. 9. 2019. Termín doručení přihlášky pro II. kolo je taktéž do 4.9. 2019.  Přijímací zkouška z anglického jazyka pro studijní program Bezpečnost společnosti bude probíhat 27. 8. 2019 pro přihlášky podané do 11.8.  Pro přihlášky podané po 11.8. je platný termín přijímací zkoušky 10. 9.2019. Přijímací zkouška pro studijní programy Procesní inženýrství a Aplikovaná logistika je prominuta.

Přijímačky u studijních programů Aplikovaná logistika a Procesní inženýrství jsou asi takové, že vlastně nejsou. Stačí si podat přihlášku a splnit všechny náležitosti.

U studijního programu Bezpečnost společnosti si musíme zlehka ověřit, jak jste na tom s angličtinou. Jakmile vyplníte a odešlete přihlášku a splníte všechny náležitosti, pozveme vás na vyplnění krátkého testu vašich znalostí. Ale věřte, není se opravdu čeho bát. Test je jednoduchý a stačí ho zvládnout na 50 %. Vaše výsledky navíc nikomu neprozradíme. Pokud vám však maturita z angličtiny dopadla na jedničku a dvojku nebo se můžete pyšnit některým z certifikátů na úrovni B2, odešlete nám tyto doklady do 4. 9. 2019 a my vám přijímačky rovnou odpustíme.

Termín podání přihlášek: 11. 6. 2019 – 4.9.2019
Přijímací zkouška pro obor Řízení environmentálních rizik se koná 27. 8. 2019 a 10.9.2019 dle termínu podání přihlášky.

KOLIK MÁM ČASU?

Termín pro podání přihlášek do II. kola je od 11. 6.2019 do 4. 9.2019.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

a) PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU

Stačí následovat postup, který naleznete na odkaze: www.eprihlaska.utb.cz.

Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat, zadáte všechny osobní údaje a vytisknete si přihlášku. Na odkaze „Přehled“ si můžete zkontrolovat, že jste vše zadali správně. Najdete zde také možnost tisku přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

b) ZAPLAŤTE A VYTISKNĚTE PŘIHLÁŠKU SPOLU S PŘÍLOHAMI

Vytiskněte si přihlášku, o níž byla řeč v předchozím bodě. K ní přibalíte ještě další přílohy:

  • Doklad o zaplacení administrativního poplatku (ústřižek složenky nebo kopii dokladu o provedení bankovní transakce).
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pokud jste jej už obdrželi. Pokud ne, odevzdejte nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zápisu ke studiu. Maturitní vysvědčení musí být ověřeno na matrice nebo na úřadě určenému k ověřování podpisů, nikoliv na příslušné střední škole.
  • Uvede-li uchazeč jakýkoliv titul při vyplňování e-přihlášky, je povinen doložit jeho nabytí úředně ověřenou kopií příslušného diplomu společně s přihláškou.

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají ještě:

  • Osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2.
  • Doklady o ukončeném středoškolském vzdělání, jež budou nostrifikované, úředně ověřené a přeložené do českého jazyka.

c) PŘIHLÁŠKU I S PŘÍLOHAMI ODEŠLETE POŠTOU

Vše do II. kola odešlete nejpozději 4. 9. 2019 na adresu:
Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
studijní oddělení
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště

KOLIK TO STOJÍ?

Platbu přihlášky do II. kola proveďte nejpozději do 4. 9. 2019

Pro Bc. studijní programy Aplikovaná logistika a Procesní inženýrství činí administrativní poplatek 340 Kč.
Pro Bc. studijní program Bezpečnost společnosti činí administrativní poplatek 520 Kč.

Poplatek zaplatíte buď online platební kartou, bankovním převodem, nebo složenkou.
Poplatek je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:
● název banky: Komerční banka Zlín
● číslo účtu: 27-1925270277/0100
● variabilní symbol: 2103602990
● specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
● konstantní symbol: 0558 (bankovní převod), 0379 (platba složenkou)
● IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
● Při platbě online platební kartou je variabilní a specifický symbol automaticky přidělen.
● Při platbě online platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu.

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být platba v systému vedena jako „přijatá“ (ikona zeleného praporku). Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Současně je třeba sledovat, zda je přihláška přijata (ikona zeleného praporku – toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti). Pokud se potvrzení o přijetí platby či přihlášky neobjeví, kontaktujte nás na: studium@flkr.utb.cz

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Výsledky II. kola budou zveřejněny do 31. 8. 2019 na portále UTB a pro přihlášené po 11.8. budou výsledky zveřejněny 16.9. 2019.

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Všichni uchazeči, kterých se týkají původní termíny (přihlášeni do 11.8.2019), budou o výsledcích přijímacího řízení vyrozuměni nejpozději do 31. 8. 2019 a zápisy ke studiu proběhnou ve dnech 10. a 11. 9. 2019. Zápisy ke studiu ostatních (přihlášky podané po 11.8.) proběhnou pro prezenční i kombinovanou formu studia 20. 9. 2019 v dopoledních hodinách. U zápisu je nutná vaše osobní účast. V ojedinělých případech lze provést zápis osobou v zastoupení, s úředně ověřenou plnou mocí.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@flkr.utb.cz nebo telefonicky na
+420 576 038 075.

Pokud vás zajímají informace ohledně průběhu přijímacího řízení, uskutečněného v předchozím akademickém roce, můžete se podívat do zprávy o přijímacím řízení. Ve zprávě naleznete obecné informace o přijímacích zkouškách, termínech konání, počtu přihlášených, přijatých a zapsaných studentů a výsledcích řízení z předchozího akademického roku roku.

Všechny výše zmíněné informace si můžete pročíst také ve formálnějším znění v podobě oficiálního rozhodnutí děkanky RD/10/2019, RD/12/2019 a směrnic děkanky SD/02/2018, SD/04/2019

 

Zavřít

Fakulty a součásti