UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecká rada

Jednací řád

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY

FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Akademický senát Fakulty logistiky a krizového řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona       č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) schválil dne 25. ledna 2010 návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty logistiky    a krizového řízení

a

Akademický senát  Univerzity  Tomáše  Bati  ve  Zlíně  podle  §  9  odst.  1  písm.  b)  zákona č.  111/1998  Sb.,  o  vysokých  školách  a  o  změně  a  doplnění  dalších  zákonů  (zákon        o vysokých školách) schválil dne 2. března 2010 Jednací řád Vědecké rady Fakulty logistiky  a krizového řízení.

 

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Základní ustanovení

 • Vědecká rada Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „VR FLKŘ“) je akademický orgán, pro jehož působnost platí zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“) a článek 19 Statutu Fakulty logistiky a krizového řízení.
 • Jednací řád VR FLKŘ je v souladu s Jednacím řádem Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, schváleným Akademickým senátem Univerzity Tomáše Bati  ve  Zlíně  dne 18. prosince 2001 a registrovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 7. března 2002 pod čj. 14 222/2002-30.
 • Členové VR FLKŘ jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů VR FLKŘ jsou jiné osoby než členové akademické obce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Členství ve VR FLKŘ   je nezastupitelné a čestné.
 • Členy VR FLKŘ jmenuje a odvolává děkan po projednání a schválení Akademickým senátem Fakulty logistiky a krizového řízení (dále jen „AS FLKŘ“). Funkční období VR FLKŘ se shoduje s funkčním obdobím děkana, který je jejím předsedou.
 • Kromě členů VR FLKŘ může děkan jmenovat hosty VR FLKŘ, kteří se účastní jednání s hlasem poradním.
 • Člen VR FLKŘ může písemně požádat  děkana  o ukončení  svého  členství  ve VR FLKŘ.  V takovém případě může děkan bez dalšího řízení členství ukončit a oznámí tuto skutečnost nejpozději do 14 dnů předsedovi AS FLKŘ. Člen VR FLKŘ se může vzdát své funkce písemným oznámením děkanovi. V takovém případě děkan bez dalšího řízení členství ukončí a oznámí tuto skutečnost nejpozději do 14 dnů předsedovi AS FLKŘ.

 

 • Se souhlasem AS FLKŘ může  děkan člena VR FLKŘ  odvolat  a  doplnit  VR  FLKŘ   o dalšího člena při dodržení § 29 odst. 2 zákona.

Článek 2

Jednání Vědecké rady FLKŘ

 • Jednání VR FLKŘ svolává děkan v případě potřeby, nejméně však dvakrát  ročně.  Děkan je povinen svolat jednání VR FLKŘ, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů  VR FLKŘ, a to do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V naléhavých případech si může děkan vyžádat stanovisko VR FLKŘ korespondenčně a informuje o něm na příštím zasedání VR FLKŘ.
 • Program jednání VR FLKŘ navrhuje děkan. Tento program je uveden v pozvánce, kterou obdrží písemně každý člen VR FLKŘ nejméně dva týdny přede dnem jednání. Doplňky a úpravy programu jednání může každý člen VR FLKŘ uplatnit písemně nebo ústně, nejpozději při zahájení jednání. Program jednání musí být před zahájením jednání schválen VR FLKŘ.
 • Jednání VR FLKŘ zabezpečuje a připravuje pověřený proděkan.

Článek 3

Zasedání Vědecké rady FLKŘ

 • Jednání VR FLKŘ řídí děkan, v jeho nepřítomnosti jím pověřený proděkan.
 • Závažná rozhodnutí přijímá VR FLKŘ formou usnesení. VR FLKŘ je schopna usnášení, pokud jsou přítomny nejméně dvě třetiny všech členů VR FLKŘ. Není-li VR FLKŘ schopna usnášení, určí děkan se souhlasem přítomných nový termín zasedání.
 • O přijetí návrhu usnesení se hlasuje. Hlasování může být veřejné (zdvižením ruky) nebo tajné (hlasovacími lístky). Usnesení v případech stanovených zákonem a v personálních záležitostech musí být vždy přijato tajným hlasováním. Tajné hlasování však může být použito i v jiných případech, jestliže je navrhne některý z přítomných členů VR FLKŘ a schválí je nadpoloviční většina přítomných členů VR FLKŘ.
 • Před tajným hlasováním zvolí VR FLKŘ předem dva členy, kteří sečtou odevzdané hlasy, vyplní protokol o tajném hlasování a podepsaný jej spolu s hlasovacími lístky odevzdají předsedajícímu. Předsedající vyhlásí výsledek hlasování tak, že oznámí počet kladných, záporných, neplatných hlasů a počet těch, kteří se hlasování zdrželi.
 • Protokol o tajném hlasování se archivuje včetně hlasovacích lístků. Výsledky hlasování se uvádějí v zápise o jednání VR FLKŘ.
 • Usnesení je schváleno, jestliže pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů VR FLKŘ,  pokud  zákon  nestanoví    Zvlášť  se  evidují  poradní  hlasy  hostů   VR FLKŘ.
 • Jednání VR FLKŘ je veřejné. Za neveřejné může být prohlášeno jednání celé nebo jeho část pouze při projednávání utajovaných skutečností ve smyslu zvláštních právních předpisů.
 • Administrativní agendu VR FLKŘ včetně archivování materiálů zabezpečuje oddělení pro vědu a výzkum sekretariátu děkana. Za pořízení zápisu z jednání VR FLKŘ odpovídá pověřený proděkan. K zápisu z jednání se přikládá prezenční listina. Zápis z každého zasedání VR FLKŘ rozesílá po jeho verifikaci pověřeným proděkanem a podepsání děkanem pověřený pracovník sekretariátu děkana všem členům VR FLKŘ nejpozději    do dvou týdnů ode dne zasedání. Připomínky k zápisu mohou členové VR  FLKŘ  uplatnit do jednoho měsíce po obdržení zápisu. Připomínky k zápisu jsou projednávány na nejbližším zasedání VR FLKŘ.

Článek 4

Zvláštní ustanovení

Členům VR FLKŘ, kteří nejsou pracovníky fakulty, budou uhrazeny cestovní náklady. Tyto a další nezbytné náklady na činnost VR FLKŘ hradí fakulta ze svého rozpočtu.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 • Návrh Jednacího řádu VR FLKŘ byl schválen Akademickým senátem FLKŘ dne
 1. ledna 2010.
 • Jednací řád VR FLKŘ nabývá účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem UTB.
Zavřít

Fakulty a součásti