Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Praktické informace

Stipendia

Ubytovací stipendium

Při splnění určitých podmínek dostávají studenti ubytovací stipendium, a to 2x ročně, výplata za první období (1. 9. – 31. 12.) bývá v prosinci a druhá (za období 1. 1. – 30. 6.) probíhá v červenci.

Výše ubytovacího stipendia je každý rok trošku jiná. Jen pro představu – za druhé období to  bylo 770 Kč na měsíc, celkem 3 080Kč za jedno období.
Další informace o ubytovacím stipendiu najdete v směrnici rektora.

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium se poskytuje studentům prezenční i kombinované formy studia, kteří dosáhli v předcházejícím akademickém roce vynikajících studijních výsledků (pouze na UTB ve Zlíně), tj. váženého studijního průměru do 1,40 včetně, mají řádně ukončeny všechny předměty a v těchto předmětech dosáhli hodnocení A, B nebo C.

Pro výši přiznaného prospěchového stipendia se stanovují tato pásma a částky:

  • studijní průměr 1,00 2.000,-Kč
  • studijní průměr horší než 1,00 a lepší než, nebo roven 1,20 1.000,-Kč
  • studijní průměr horší než 1,20 a lepší než, nebo roven 1,40 700,-Kč

Výplata prospěchových stipendií v akademickém roce 2022/2023 proběhne v těchto termínech:

  • za měsíc září 2023 – prosinec 2023 bude stipendium vyplaceno v prosinci 2023,
  • za měsíc leden 2024 – červen 2024 bude stipendium vyplaceno v červnu 2024.

Vysokoškolská hodnocení jsou vyčíslena následovně:

A- 1,0 | B- 1,5 | C- 2,0 | D- 2,5 | E- 3,0

Více informací najdete v příslušném pokynu děkanky – platný od 1.9.2023

Sociální stipendium

Sociální stipendium lze přiznat studentovi, který má nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Více informací naleznete ve zmíněné Směrnici rektora č. 25/2023  Sociální stipendium v akademickém roce 2023/2024, Příloha č. 1 – Žádost o přiznání sociálního stipendia v akademickém roce 2023/2024 , popřípadě se obraťte na studijní oddělení studium-studium@flkr.utb.cz

Mimořádná stipendia 

Mimořádné stipendium můžete získat za mimořádnou aktivitu ve prospěch fakulty, např. propagační nebo reprezentační činnost.

Fakulty a součásti

Zavřít