UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Navazující magisterské studium

AKTUÁLNÍ INFORMACE

  • Termín pro podání přihlášek do II. kola je od 11.6. 2019 do 4. 9. 2019.Poplatek musí být uhrazen do 4. 9. 2019. Termín doručení přihlášky je do 4. 9. 2019. Přijímací zkouška bude probíhat 27. 8. 2019  pro přihlášky podané do 11.8.  Pro přihlášky podané po 11.8. je platný termín přijímací zkoušky 10. 9.2019

Pokud u nás chcete pokračovat v dalším studiu a získat titul inženýr, musíte na začátku prokázat, že jste se už něco naučili. Naším absolventům se  přijímací zkouška promíjí, pokud měli celkový průměr za celé studium do 1,70.  Ostatní zájemci musí projít písemnou přijímací zkouškou z problematiky, která je obsažena v našich bakalářských studijních programech. Abyste uspěli, musíte získat minimálně 30 bodů z celkových 50 bodů. Kromě vyplněné přihlášky a splnění testu je třeba také dodat veškeré potřebné náležitosti s tím spojené. Pokud se k nám hlásíte z jiné vysoké školy, musí přijímací komise posoudit příbuznost vašeho předchozího studia a případně vám může navíc určit diferenční předměty. Pokud je však vaše předchozí studium zcela nepříbuzné, budete absolvovat pohovor před komisí.

Přijímací zkouška pro II. kolo do navazujícího studia na FLKŘ se koná 27. 8. 2019 a 10. 9. 2019 dle termínu podání přihlášky.

KOLIK MÁM ČASU?

Termín pro podání přihlášek je od 11. 6. 2019 do 4. 9. 2019.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

a) PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU

Stačí následovat postup, který naleznete na odkaze: www.eprihlaska.utb.cz.
Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat, zadáte všechny osobní údaje a vytisknete si přihlášku. Na odkaze „Přehled“ si můžete zkontrolovat, že jste vše zadali správně. Najdete zde také možnost tisku přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

b) ZAPLAŤTE A VYTISKNĚTE PŘIHLÁŠKU SPOLU S PŘÍLOHAMI

Vytiskněte si přihlášku, o níž byla řeč v předchozím bodě. K ní přibalíte ještě další přílohy – doklad o zaplacení administrativního poplatku (ústřižek složenky, nebo kopii dokladu o provedení bankovní transakce).

Uchazeči z kterékoliv vysoké školy, s výjimkou FLKŘ  doloží:

  • úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku diplomu o absolvování vysoké školy. Dodatek diplomu může být nahrazen výpisem absolvovaných předmětů potvrzené příslušnou školou. Diplom musí být ověřen na matrice nebo na úřadě určenému k ověřování podpisů.
  • pokud před datem podání přihlášky ještě diplom nemáte, doložíte jeho ověřenou kopii nejpozději 7 kalendářních dnů před zápisem ke studiu.
  • jestli dostanete diplom později než bude probíhat zápis ke studiu, doložte potvrzení ze studijního oddělení o úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky.
  • uvede-li uchazeč jakýkoliv titul, je povinen doložit jeho nabytí úředně ověřenou kopií příslušného diplomu. Tato povinnost platí pro všechny uchazeče.

Uchazeči UTB:

  • běžnou kopii diplomu o absolvování vysoké školy a dodatku k diplomu. V případě potřeby lze dodatek k diplomu nahradit i seznamem předmětů potvrzeným studijním oddělením příslušné fakulty.

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají ještě:

  • osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2;
  • seznam předmětů potvrzený studijním oddělením příslušné fakulty v jazyce českém (pro posouzení příbuznosti předchozího studia);
  • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, jež budou nostrifikované, úředně ověřené a přeložené do českého jazyka.
  • pokud před datem podání přihlášky ještě požadované doklady nemáte, doložíte je nejpozději 7 kalendářních dnů před zápisem ke studiu.

c) PŘIHLÁŠKU I S PŘÍLOHAMI ODEŠLETE POŠTOU
Vše do II. kola odešlete nejpozději 4. 9. 2019 na adresu:

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
studijní oddělení
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště

KOLIK TO STOJÍ?

Platbu přihlášky do II. kola proveďte nejpozději do 4.9. 2019.

Administrativní poplatek činí 520 Kč.
Poplatek zaplatíte buď bankovním převodem, nebo složenkou. Poplatek je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:
● název banky: Komerční banka Zlín
● číslo účtu: 27-1925270277/0100
● variabilní symbol: 2103602990
● specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
● konstantní symbol: 0558 (bankovní převod), 0379 (platba složenkou)
● IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
● Při platbě online platební kartou je variabilní a specifický symbol automaticky přidělen.
● Při platbě online platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu.

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být platba v systému vedena jako „přijatá“ (ikona zeleného praporku). Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Současně je třeba sledovat, zda je přihláška přijata (ikona zeleného praporku – toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti). Pokud se potvrzení o přijetí platby či přihlášky neobjeví, kontaktujte nás na: studium@flkr.utb.cz

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise.
Uchazeči budou přijímání na základě úspěšnosti u přijímacích zkoušek z odborného testu.
Okruhy k přijímací zkoušce do nMgr. studia 2019/2020
Výsledky II. kola budou zveřejněny do 31. 8. 2019 na portále UTB a pro přihlášené po 11.8. budou výsledky zveřejněny 16.9. 2019.

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Všichni uchazeči, kterých se týkají původní termíny (přihlášeni do 11.8.2019), budou o výsledcích přijímacího řízení vyrozuměni nejpozději do 31. 8. 2019 a zápisy ke studiu proběhnou ve dnech 10. a 11. 9. 2019. Zápisy ke studiu ostatních (přihlášky podané po 11.8.) proběhnou pro prezenční i kombinovanou formu studia 20. 9. 2019 v dopoledních hodinách. U zápisu je nutná vaše osobní účast. V ojedinělých případech lze provést zápis osobou v zastoupení, s úředně ověřenou plnou mocí.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@flkr.utb.cz nebo telefonicky na
+420 576 038 075.

Pokud vás zajímají informace ohledně průběhu přijímacího řízení, uskutečněného v předchozím akademickém roce, můžete se podívat do zprávy o přijímacím řízení. Ve zprávě naleznete obecné informace o přijímacích zkouškách, termínech konání, počtu přihlášených, přijatých a zapsaných studentů a výsledcích řízení z předchozího akademického roku roku.

Všechny výše zmíněné informace si můžete pročíst také ve formálnějším znění v podobě oficiálního  rozhodnutí děkanky RD/10/2019 , RD/12/2019 a směrnic děkanky SD/03/2018, SD/05/2019.

Zavřít

Fakulty a součásti