Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Navazující magisterské studium

KOLIK MÁM ČASU?

Přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia lze podávat od: 15. 6. 2020 – 10. 8. 2020

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

a) PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU

Stačí následovat postup, který naleznete na odkaze: www.eprihlaska.utb.cz.
Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat, zadáte všechny osobní údaje a vytisknete si přihlášku. Na odkaze „Přehled“ si můžete zkontrolovat, že jste vše zadali správně. Najdete zde také možnost tisku přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

b) ZAPLAŤTE A VYTISKNĚTE PŘIHLÁŠKU SPOLU S PŘÍLOHAMI

Vytiskněte si přihlášku, o níž byla řeč v předchozím bodě. K ní přibalíte ještě další přílohy – doklad o zaplacení administrativního poplatku (ústřižek složenky, nebo kopii dokladu o provedení bankovní transakce).

Uchazeči z kterékoliv vysoké školy, s výjimkou FLKŘ  doloží:

  • úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku diplomu o absolvování vysoké školy. Dodatek diplomu může být nahrazen výpisem absolvovaných předmětů potvrzené příslušnou školou. Diplom musí být ověřen na matrice nebo na úřadě určenému k ověřování podpisů.
  • pokud před datem podání přihlášky ještě diplom nemáte, doložíte jeho ověřenou kopii nejpozději 7 kalendářních dnů před zápisem ke studiu.
  • jestli dostanete diplom později než bude probíhat zápis ke studiu, doložte potvrzení ze studijního oddělení o úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky.
  • uvede-li uchazeč jakýkoliv titul, je povinen doložit jeho nabytí úředně ověřenou kopií příslušného diplomu. Tato povinnost platí pro všechny uchazeče.

Uchazeči UTB:

  • běžnou kopii diplomu o absolvování vysoké školy a dodatku k diplomu. V případě potřeby lze dodatek k diplomu nahradit i seznamem předmětů potvrzeným studijním oddělením příslušné fakulty.

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají ještě:

  • osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2;
  • seznam předmětů potvrzený studijním oddělením příslušné fakulty v jazyce českém (pro posouzení příbuznosti předchozího studia);
  • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, jež budou nostrifikované, úředně ověřené a přeložené do českého jazyka.
  • pokud před datem podání přihlášky ještě požadované doklady nemáte, doložíte je nejpozději 7 kalendářních dnů před zápisem ke studiu.

c) PŘIHLÁŠKU I S PŘÍLOHAMI ODEŠLETE POŠTOU
Všechny dokumenty v rámci II. kola odešlete nejpozději do 10. 8. 2020 na adresu:

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
studijní oddělení
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště

KOLIK TO STOJÍ?

Platbu přihlášky do II. kola proveďte nejpozději do 10. 8. 2020

Administrativní poplatek činí 400 Kč.

Poplatek zaplatíte buď bankovním převodem, nebo složenkou. Poplatek je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:
● název banky: Komerční banka Zlín
● číslo účtu: 27-1925270277/0100
● variabilní symbol: 2103602990
● specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
● konstantní symbol: 0558 (bankovní převod), 0379 (platba složenkou)
● IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
● Při platbě online platební kartou je variabilní a specifický symbol automaticky přidělen.
● Při platbě online platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu.

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být platba v systému vedena jako „přijatá“ (ikona zeleného praporku). Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Současně je třeba sledovat, zda je přihláška přijata (ikona zeleného praporku – toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti). Pokud se potvrzení o přijetí platby či přihlášky neobjeví, kontaktujte nás na: studium@flkr.utb.cz

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkanka fakulty na základě doporučení přijímací komise. Výsledky II. kola budou zveřejněny do 31. 8. 2020.

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

O zápisu ke studiu budou uchazeči informování elektronicky. Zápisy se uskuteční v červenci.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@flkr.utb.cz nebo telefonicky na
+420 576 038 075.

Pokud vás zajímají informace ohledně průběhu přijímacího řízení, uskutečněného v předchozím akademickém roce, můžete se podívat do zprávy o přijímacím řízení. Ve zprávě naleznete obecné informace o přijímacích zkouškách, termínech konání, počtu přihlášených, přijatých a zapsaných studentů a výsledcích řízení z předchozího akademického roku.

Všechny výše zmíněné informace si můžete pročíst také ve formálnějším znění v podobě oficiálního  rozhodnutí děkanky RD/15/2019, RD/08/2020, RD/13/2020 a směrnic děkanky SD/07/2019.

Fakulty a součásti

Zavřít