Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Navazující magisterské studium

NMgr. studijní program: Bezpečnost společnosti (prezenční a kombi forma studia)
Specializace:
Inženýrství rizik
Bezpečnost logistických systémů
Ochrana obyvatelstva
Environmentální bezpečnost

Všechny důležité informace o tom jak se přihlásit, kolik to bude stát, nebo důležité termíny najdete ve směrnici děkanky SD/03/2023 a rozhodnutí děkanky RD/03/2024.
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro uchazeče z Ukrajiny SD/03/2022

Bezpečnost společnosti

V rámci dvouletého studijního programu Bezpečnost společnosti si můžete vybrat níže uvedené specializace.

Specializace:

Přijímací zkoušky jsou prominuty.


KOLIK MÁM ČASU?

 • Termín pro podání e-přihlášek do navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnost společnosti je od  6.2.2024  do 30.4.2024.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

a) PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU

Stačí následovat postup, který naleznete na odkaze: www.eprihlaska.utb.cz.

 • Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje.
 • Na odkaze „Přehled“ si můžete zkontrolovat, že jste vše zadali tak, jak si přejete.
 • Najdete zde i informace k platbě administrativního poplatku.
 • Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol.
 • Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy.

b) DOLOŽTE ZÍSKÁNÍ VŠ TITULU (neplatí pro absolventy FLKŘ):

Uchazeči, kteří před datem podání přihlášky obdrželi vysokoškolský diplom, doloží ihned po pořízení e-přihlášky:

 • úředně ověřenou kopii diplomu (uchazeči – absolventi UTB doloží běžnou kopii diplomu),
 • kopii dodatku diplomu.

Uchazeči, kteří před datem podání přihlášky neobdrželi vysokoškolský diplom, doloží požadované dokumenty do těchto termínů:

 • úředně ověřenou kopii diplomu nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zápisu ke studiu (uchazeči – absolventi UTB doloží běžnou kopii diplomu),
 • kopii dodatku diplomu nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zápisu ke studiu,
 • V případě, že vysoká škola z organizačních důvodů vydává diplom později, než je termín zápisu ke studiu, bude požadován originál potvrzení studijního oddělení příslušné vysoké školy o úspěšném ukončení bakalářského (magisterského) studia vykonáním státní závěrečné zkoušky.

O konkrétním termínu budou uchazeči informováni studijním oddělením FLKŘ.

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají:

 • úředně ověřené osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 (více ve směrnici rektora SR/12/2021 zde). Tuto zkoušku je možné složit přímo na UTB – více informací zde

Dokumenty zašlete poštou na adresu:

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
studijní oddělení
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají:

 • úředně ověřené osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 (více ve směrnicí rektora SR/12/2021 zde). Tuto zkoušku je možné složit přímo na UTB – více informací zde

Zájemci ze zahraničních vysokých škol (s výjimkou slovenských) přikládají:

 • nostrifikované úředně ověřené a do českého jazyka přeložené doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, popř. posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení zde (více ve směrnicí rektora SR/13/2022 zde)

Uchazeč se specifickými potřebami uvede tuto skutečnost při vyplňování přihlášky v sekci osobní údaje – zohlednění zdravotních specifik, kde vybere typ postižení: zrakové, sluchové, pohybové postižení, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra, jiné obtíže (psychické, somatické onemocnění, logopedické obtíže).


KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 460 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.
Poplatek je třeba odeslat na účet UTB ve Zlíně ihned po podání e-přihlášky.
Údaje pro platbu jsou následující:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 2103602990
 • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
 • Při platbě online platební kartou je variabilní a specifický symbol automaticky přidělen.
 • Při platbě online platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu.

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být platba v systému vedena jako „přijatá“ (ikona zeleného praporku). Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Současně je třeba sledovat, zda je přihláška přijata (ikona zeleného praporku – toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti). Pokud se potvrzení o přijetí platby či přihlášky neobjeví, kontaktujte nás na: studium-vedouci@flkr.utb.cz


KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkanka fakulty na základě doporučení přijímací komise. Uchazeči budou postupně přijímáni až do naplnění kapacity příslušného studijního programu.

O přijetí ke studiu budete vyrozuměni prostřednictvím elektronického informačního systému UTB ve Zlíně (pokud k tomu dáte v e-přihlášce souhlas). To znamená, že výsledek se dozvíte po zasedání přijímací komise on-line po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Výsledky budou zveřejněny do 30. 6. 2024.


KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Konkrétní termín zápisu ke studiu, včetně požadavků nutných k uskutečnění zápisu budou přijatým uchazečům sděleny prostřednictvím e-mailu. Zápisy se uskuteční v červenci a v září.

Pokud se uchazeč hlásí do studijního programu, který profilem absolventa neodpovídá profilu vystudovaného bakalářského (magisterského) studijního programu, určí přijímací komise na návrh garanta studijního programu předměty, které si uchazeč musí zapsat navíc do magisterského studia jako tzv. diferenční předměty.

Diferenční předměty pro NMgr. SP Bezpečnost společnosti
Specializace: Inženýrství rizik
Procesy hodnocení a ovládání rizik
Ochrana obyvatelstva a IZS

Specializace: Ochrana obyvatelstva
Procesy hodnocení a ovládání rizik
Ochrana obyvatelstva a IZS

Specializace: Bezpečnost logistických systémů
Procesy hodnocení a ovládání rizik
Ochrana obyvatelstva a IZS
Výrobní a distribuční logistika 

Specializace: Environmentální bezpečnost
Procesy hodnocení a ovládání rizik
Ochrana obyvatelstva a IZS
Fyzická geografie a rizika krajinné sféry


NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium-vedouci@flkr.utb.cz nebo telefonicky na +420 576 032 087.

Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost konzultovat vhodnost zvoleného studijního programu v Centru pro studenty se specifickými potřebami ještě před podáním přihlášky. Přístupnost konkrétního programu (s ohledem na typ postižení uchazeče) lze nalézt v dokumentu níže.

Magisterské programy FLKŘ – Přístupnost studijních programů pro studenty se specifickými potřebami

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít