UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Navazující magisterské studium

Pokud u nás chcete pokračovat v dalším studiu a získat titul inženýr, musíte na začátku prokázat, že jste se už něco naučili. A to bez rozdílu, zda to bylo u nás, nebo na jiné škole. Proto musí zájemci projít písemnou přijímací zkouškou z problematiky, která je obsažena v našich bakalářských studijních programech. Abyste uspěli, musíte získat minimálně 30 bodů z celkových 50 bodů. Kromě vyplněné přihlášky a splnění testu je třeba také dodat veškeré potřebné náležitosti s tím spojené. Pokud se k nám hlásíte z jiné vysoké školy, musí přijímací komise posoudit příbuznost vašeho předchozího studia a případně vám může navíc určit diferenční předměty.

Aktuální deadline přihlášek do 2. kola přijímacího řízení je 13. 8. 2018!
Přijímací zkouška do navazujícího studia na FLKŘ se koná v 27. 8. 2018 (2. kolo přijímacího řízení)
Přijímací zkouška do navazujícího studia na FLKŘ se koná v 18. 6. 2018 (1. kolo přijímacího řízení)

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2018/2019 naleznete zde.

KOLIK MÁM ČASU?

2. kolo přijímacího řízení pro navazující magisterské obory akademického roku 2018/2019 probíhá do 13. 8. 2018.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

a) PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU

Stačí následovat postup, který naleznete na odkaze: www.eprihlaska.utb.cz.
Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat, zadáte všechny osobní údaje a vytisknete si přihlášku. Na odkaze „Přehled“ si můžete zkontrolovat, že jste vše zadali správně. Najdete zde také možnost tisku přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

b) ZAPLAŤTE A VYTISKNĚTE PŘIHLÁŠKU SPOLU S PŘÍLOHAMI

Vytiskněte si přihlášku, o níž byla řeč v předchozím bodě. K ní přibalíte ještě další přílohy – doklad o zaplacení administrativního poplatku (ústřižek složenky, nebo kopii dokladu o provedení bankovní transakce).

Uchazeči z kterékoliv vysoké školy, s výjimkou UTB ve Zlíně:

  • úředně ověřenou kopii diplomu o absolvování vysoké školy a dodatku k diplomu. Diplom musí být ověřen na matrice nebo na úřadě určenému k ověřování podpisů.

Uchazeči z UTB ve Zlíně:

  • běžnou kopii diplomu o absolvování vysoké školy a dodatku k diplomu. V případě potřeby lze dodatek k diplomu nahradit i seznamem předmětů potvrzeným studijním oddělením příslušné fakulty.
  • Absolventi FLKŘ UTB nemusí tento dodatek dodávat vůbec.

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají ještě:

  • osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2;
  • seznam předmětu potvrzený studijním oddělením příslušné fakulty v jazyce českém (pro posouzení příbuznosti předchozího studia);
  • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, jež budou nostrifikované, úředně ověřené a přeložené do českého jazyka.

c) PŘIHLÁŠKU I S PŘÍLOHAMI ODEŠLETE POŠTOU
Vše odešlete nejpozději 17. 8. 2018 na adresu:

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
studijní oddělení
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště

KOLIK TO STOJÍ?

Platbu přihlášky proveďte nejpozději do 13. 8. 2018

Administrativní poplatek činí 490 Kč.
Poplatek zaplatíte buď bankovním převodem, nebo složenkou. Poplatek je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:
● název banky: Komerční banka Zlín
● číslo účtu: 27-1925270277/0100
● variabilní symbol: 2103602990
● specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
● konstantní symbol: 0558 (bankovní převod), 0379 (platba složenkou)
● IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
● Při platbě online platební kartou je variabilní a specifický symbol automaticky přidělen
● Při platbě online platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být platba v systému vedena jako „přijatá“ (ikona zeleného praporku). Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Současně je třeba sledovat, zda je přihláška přijata (ikona zeleného praporku – toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti). Pokud se potvrzení o přijetí platby či přihlášky neobjeví, kontaktujte nás na: studium@flkr.utb.cz

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise.
Uchazeči budou přijímání na základě úspěšnosti u přijímacích zkoušek z odborného testu.
Výsledky se uchazeči dozví nejpozději 31. 8. 2018 na této adrese.

O navržení na přijetí ke studiu budete také kontaktováni emailem. Dozvíte se také den zápisu, při kterém obdržíte rozhodnutí o přijetí. Pak už se stáváte plnohodnotnými studenty FLKŘ.

Počet přijímaných studentů tento akademický rok je stanoven následovně:

Obory navazujícího studiaPředpokládaný počet přijímaných studentů
Bezpečnost společnosti – prezenční forma80

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

U zápisu je nutná vaše osobní účast. V ojedinělých případech lze provést zápis osobou v zastoupení, s úředně ověřenou plnou mocí.

Zápisy pro 2. kolo přijímacího řízení budou probíhat v září 2018.
Zápisy pro 1. kolo přijímacího řízení budou probíhat 12. července 2018 od 8:30 hod. v budově UH2, posluchárna P2.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@flkr.utb.cz nebo telefonicky na +420 576 038 075.

Pokud vás zajímají informace ohledně průběhu přijímacího řízení, uskutečněného v předchozím akademickém roce, můžete se podívat do zprávy o přijímacím řízení. Ve zprávě naleznete obecné informace o přijímacích zkouškách, termínech konání, počtu přihlášených, přijatých a zapsaných studentů a výsledcích řízení z předchozího akademického roku roku.

Všechny výše zmíněné informace si můžete pročíst také ve formálnějším znění v podobě oficiální směrnice děkana SD/08/2017 a rozhodnutí děkana RD/11/2018 (pro 2. kolo přijímacího řízení)RD/14/2017 (pro 1. kolo přijímacího řízení).

 

Zavřít

Fakulty a součásti