Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav environmentální bezpečnosti

Věda a výzkum

V terénu i v laboratořích. Vědecko-výzkumná činnost Ústavu environmentální bezpečnosti často probíhá v externím prostředí. Poznatky a získaná data však zpracováváme, přetváříme a zanášíme do podoby elektronické či virtuální. Věda se tak u nás nikdy nestane stereotypní záležitostí. Zabýváme se například těmito tématy:

  • Globální a regionální klimatické změny, stabilita ekosystémů a přírodních biotopů
  • Environmentální management v rámci udržitelného socio-ekonomického rozvoje; studium systémů ochrany biodiverzity;  krajinná ekologie; demografické eko-migrace
  • Environmentální bezpečnost, krize, hazardy a rizika (predikce, monitoring, sanace)
  • Geo-informatika a geo-ekologie jako kontextová součást integrovaných přírodních, humanitních, sociálních a ekonomických studií (včetně logistiky a krizového řízení)
  • Biologická a kulturně-historická adaptace člověka transformacím přírodního prostředí
  • Návazná mezioborová a jazyková studia

Projekty

Aktuálně řešené projekty:

Externí projekty

COST Association

CA15212Geographical aspects of Citizen Science: mapping trends, scientific potential and societal impacts in the Czech Republic

MŠMT – LTC-INTER-COST

LTC18067Geografické aspekty občanské vědy: mapování trendů, vědeckého potenciálu a společenského dopadu v České republice

MPO TRIO

FV30337Biologicky aktivní skleněné matrice pro účinnou hygienizaci vod

Program Grantové agentury Akademické aliance

GA/16/2019Řízení rizik projektů v podmínkách malých a středních podniků v České republice

Mze

QK1910392Ekologicky šetrné materiály pro intenzifikaci rostlinné výroby s půdoochrannými vlastnostmi na bázi obnovitelných zdrojů

Již řešené projekty:

1. Studium globálních klimatických změn a přírodních procesů

Interdisciplinární (geo-ekologický) výzkum (Mezinárodní spolupráce) zaměřený na rekonstrukci regionálních a globálních (paleo)klimatických změn za posledních 2.5 mil. let aplikovaných při modelaci aktuálního a budoucího vývoje světového klimatu. Projektová činnost je založena na terénních a analytických studiích integrovaných (geologických, biologických a klimatických) proxy databází ze středního a severního zeměpisného pásma Eurasie, které má zásadní význam pro poznaní minulých a současných klimatických a souvisejících přírodních procesů (atmosférické cirkulace, sedimentace aerosolů, deglaciace, aridizace a desertifikace).

2. Environmentální transformace a kulturně-historické adaptace člověka

Komplexní mezinárodní geo-ekologický výzkum dílčích interdisciplinárních (geologických, geografických, geo-informatívních, biologických, kulturně-historických, sociálních a ekonomických studií) s rámci dokumentace zákonitostí a charakteru environmentálních transformací spojených s klimatickými změnami od pozdního pleistocénu do současnosti a souvisejících kulturně-historických adaptací člověka. Globální geografický rozsah studia.Samostatnou část tvoří současné geo-hazardy a přírodní geo-rizika a jejich proxy-analogie v minulosti, s cílem rekognoskace potenciálních rizikových oblastí a lokalit, a jejich predikce, monitoringu a sanace v rámci ochrany přírodních zdrojů a udržitelného rozvoje. Geografický rámec: střední a východní Evropa, Sibiř a Dálný východ (Mezinárodní spolupráce).

3. Geographic Information Systems in Applied Crisis Management

Projekt IP UTB č. FLKR3A/2014 reaguje na potřebu internacionalizace výuky FLKŘ UTB zavedením nového volitelného předmětu oboru Řízení environmentálních rizik v anglickém jazyce, který synergicky přidává spolupráci s regionálními aktéry veřejné správy, moderní technologie a inovativní přístup ke studentské participaci na výsledcích projektu s podporou interaktivního kurzu v LMS Moodle.
Řešitel: RNDr. Jakub Trojan

4. Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje

Projekt OP VK (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0015) se zabývá vytvořením podmínek pro dlouhodobou a komplexní podporu, propagaci a popularizaci přírodovědného a technického bádání, včetně předávání a šíření vědeckých a výzkumných zkušeností ve Zlínském kraji. Je založený na teoretických východiscích badatelského vyučování s cílem propagovat V a V  mezi dětmi a mládeží. Pro tento cíl navrhuje založení centra pro podporu přírodovědné a technické obory v podobě Technické a přírodovědné laboratoře pro děti a mládež Zlínského kraje. Tato instituce se zaměří jak na rozvoj lidských zdrojů, věnujících se výuce a popularizaci přírodovědných a technických oborů, tak na vytvoření nové metodologie jejich výuky s cílem optimalizovat propagaci daných oborů. Laboratoř se bude rovněž věnovat systematizaci poskytování podpory v oblasti poradenství, popularizace a propagace V a V v přírodovědných a technických oborech a vytvoření systému pro dlouhodobou koordinaci popularizačních akcí pro přírodovědné a technické obory ve Zlínském kraji. FLKŘ je prostřednictvím Ústavu environmentální bezpečnosti pověřena řízením 5. klíčové aktivity zaměřené na síťování.
Řešitel: RNDr. Jakub Trojan

5. Vybudování chemické laboratoře

Projekt se zabývá zavedením praktických laboratorních cvičení v rámci předmětu Technická chemie, nyní v1.ročníku bakalářského studia, Pro podporu uvedeného záměru jednoznačně hovoří také skutečnost, že předmět Technická chemie byl na Fakultě logistiky a krizového řízení zařazen mezi tzv. předměty společného základu a bude vyučován napříč, všemi studijními obory. Laboratorní cvičení, která doposud v předmětu Technická chemie chyběla, umožní studentům získat základní průřez praktickými poznatky o faktické náplní probírané látky. Cvičené úlohy budou svým obsahem zaměřeny tak, aby pokryly tematicky portfolio všech zúčastněných studijních programů, tedy Bezpečnost společnosti, Procesní inženýrství a Ochrana obyvatelstva. Tato skutečnost mimo jiného umožní také sjednocení sylabů předmětu mezi jednotlivými studijními programy. Tím budou vytvořeny předpoklady pro to, aby se předmět Technická chemie stal tzv. „předmětem společného základu“.
Řešitel: doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

Fakulty a součásti

Zavřít