Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

FAQ

Co zajímá studenty?

Co mám dělat, když chci zanechat studia?

Student vyplní formuláře Žádost obecná a Protokol o vyrovnání závazků a doručí na Studijní oddělení FLKŘ spolu s průkazem studenta. Následně student obdrží dopis od děkana FLKŘ o ukončení studia (včetně potvrzení o studiu). V souladu s vysokoškolským zákonem je den ukončení studia shodný se dnem doručení žádosti na fakultu.

Jak přeruším studium?

Student vyplní formuláře Žádost obecná a Protokol o vyrovnání závazků  a doručí na Studijní oddělení FLKŘ spolu s průkazem studenta. Do žádosti o přerušení studia je nutné uvést datum, do kterého student žádá studium přerušit, a také důvod přerušení je vhodné doplnit přílohou, která doplní odůvodnění přerušení studia. Žádost posuzuje proděkan pro pedagogickou činnost a schvaluje děkan fakulty.

Přerušení studia upravuje článek 21 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně. Nelze povolit přerušení studia v době, kdy je předpoklad, že motivací je nesplnění studijních povinností a účelová snaha studenta vyhnout se podmínkám, které není schopen splnit.  Přerušení studia v průběhu prvního semestru bakalářského nebo magisterského studia je možné pouze ve výjimečných případech, zejména z důvodů zdravotních. Celková doba přerušení nesmí překročit polovinu standardní doby studia v příslušném studijním programu.

Osobě, která se nejpozději do pěti pracovních dnů po uplynutí doby přerušení studia bez omluvy nedostaví k zápisu, je studium ukončeno v souladu s vysokoškolským zákonem.

Jak lze změnit formu studia?

Student vyplní formulář Žádost obecná  a doručí na Studijní oddělení FLKŘ. Žádost je nutné řádně odůvodnit a uvedené skutečnosti doložit. K žádosti se vyjadřuje proděkan pro pedagogickou činnost a schvaluje ji děkan.

Mohu si v průběhu studia změnit obor?

Změna oboru v souladu s novelizací vysokoškolského zákona již není možná. Každý zájemce o studium jiného oboru musí projít běžným přijímacím řízením.

Co mám dělat, když potřebuji individuální studijní plán?

Student vyplní formulář Žádost obecná a doručí ji na Studijní oddělení FLKŘ. Žádost je nutné podat nejpozději v prvním týdnu výuky příslušného semestru, řádně ji odůvodnit a uvedené důvody doložit. Z vážných důvodů lze o individuální studijní plán zažádat i v průběhu obou semestrů. Žádost schvaluje proděkan pro pedagogickou činnost.

Dalším krokem je návštěva garantů jednotlivých předmětů, kterým je třeba předložit proděkanem schválenou žádost spolu s formulářem Individuální studijní plán. Garanti do formuláře potvrdí svým podpisem souhlas s individuálními podmínkami studia příslušných předmětů a způsob jejich zakončení. Formulář potvrzený garanty předmětů společně s žádostí doručí student na studijní oddělení FLKŘ v co nejkratší lhůtě ode dne schválení žádosti proděkanem pro pedagogickou činnost.

Co zajímá uchazeče?

Jak probíhá výuka v kombinované formě studia?

V kombinované formě studia probíhá výuka formou kombinace klasické přímé prezenční výuky a samostudia. Výuka se uskutečňuje zpravidla 1x za 14 dnů v pátek od poledne a v sobotu celý den.

Za jak dlouho mě vyloučíte ze studia, když nebudu plnit své studijní povinnosti?

U prezenční formy studia se provádí kontrola splnění studijních povinností (počtu kreditů) již po prvním semestru studia. Dále se tato kontrola provádí po skončení akademického roku, tj. po 31. 8. (u obou forem studia).
Pokud zjistíme, že do těchto termínů své povinnosti neplníte, budete ze studia, po výzvě k vyjádření se, vyloučeni.
Podle článku 20 Studijního zkušebního řádu UTB ve Zlíně jste povinni vykonat předzápis do nadcházejícího semestru. V případě, že tak neučiníte a ani se neomluvíte do 5 dnů, mohou být rovněž zahájeny kroky k ukončení vašeho studia.

Mám podanou přihlášku ke studiu, ale neuspěl jsem u maturitní zkoušky, co mám dělat?

Možností, jak tuto situaci řešit, je více. Důležité je, abyste kontaktovali naše studijní oddělení. Ti už vám rádi poradí.

Zvolil/a jsem si omylem přihlášku na jiný program či jinou formu studia, co mám dělat?

Pokud jste neuhradil/a poplatek za přijímací řízení, můžete přihlášku ze systému odstranit a podat si novou. Pokud jste už u původní přihlášky uhradil/a administrativní poplatek, další poplatek neplaťte, ale zašlete doklad o uhrazené platbě a žádost o její převod na nově podanou přihlášku.

Lze uznat zápočty a zkoušky absolvované na jiné vysoké škole?

Po zápisu ke studiu si můžete požádat o uznání zápočtů a zkoušek absolvovaných na jiné vysoké škole, na základě kterého můžete být, dle počtu kreditů uznaných předmětů, zařazen/a do vyššího ročníku. K vyřízení využijte formulář – žádost o uznání zkoušek a zápočtů.

Uznávají se všechna hodnocení u předmětů, jejichž datum úspěšného vykonání není starší než 5 let a obsah výuky předmětu a způsob zakončení odpovídá minimálně obsahu výuky a způsobu zakončení předmětu v aktuálním studijním programu. Uznat nelze předmět, který byl absolvován na nižším stupni studia.

Součástí výše zmíněné žádosti je výpis známek absolvovaných předmětů potvrzený studijním oddělením příslušné fakulty v češtině a angličtině a anotace absolvovaných předmětů v češtině.

Fakulty a součásti

Zavřít