UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ukončení studia

Bakalářské a diplomové práce

Rychlá navigace na stránce

Výběr témat


Témata diplomových i bakalářských prací jsou vypsána a naleznete je ke stažení v přehledu níže. Ve chvíli, kdy si vyberete sympatické téma, obraťte se na vedoucího, který je u něj uveden. Téma si můžete zvolit i vlastní, musíte je však zkonzultovat s vybraným vedoucím. Když je ruka v rukávě schválená garantem studijního programu,  domluvíte se na dalším postupu. Stačí už jen se domluvit na daném ústavu, pod který patříte. Celý postup naleznete v aktuálně platném pokynu děkana zde

Témata závěrečných prací pro ak. rok 2019/20 podle studijních programů naleznete v následujících odkazech:

Bakalářské práce:

Diplomové práce:

Zpracování práce

Hlavně nezapomeňte, že práci musíte odevzdat v jednotné úpravě, která vychází z oficiálních šablon a je dána ve Směrnici rektora SR/7/2018„Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění“. Tam najdete v plném znění i všechny pokyny s tvorbou vaší práce spojené.

Tip: Stáhněte si tu správnou šablonu a manuál pro tvorbu závěrečné práce – zde

Formality, které nesmíte vynechat
Existuje několik dokumentů, které musíte vyřešit, než práci začnete psát a odevzdáte. Jsou to dokumenty s názvem Podklad pro zadání BP/DPZadání BP/DP a Prohlášení, PD č.6/2019

  • Podklad pro oficiální zadání BP/DP získáte tak, že nejprve vyplníte formulář v Portálu IS/STAG. Metodický pokyn je uveden v PDč. 6/19. Vzor podkladu pro zadáni BP/DP naleznete zde v záložce. Vyplněný formulář v IS/STAG vytisknete a necháte podepsat vedoucím vaší práce. Originál odevzdáte asistentkám ředitelů ústavů.
  • Zadání BP/DP obdržíte na studijním oddělení – termíny k vyzvednutí naleznete v harmonogramu příslušného akademického roku.
  • Prohlášení si vytisknete a ve dvou vyhotoveních podepíšete. Originál prohlášení založíte do verze závěrečné práce v pevných deskách. Kopie prohlášení musí být v kroužkové vazbě i naskenovaná v elektronické verzi závěrečné práce. Prohlášení je ke stažení BP zde a DP zde.

Jak to odevzdat?


Formální úprava práce je jasná a řídí se Směrnicí rektora č.7 2018 o Jednotné formální úpravě BP/DP. Práci odevzdáváte v elektronické i tištěné verzi (1x v pevných deskách, 1x postačí v kroužkové vazbě).

Tištěná verze – stručné shrnutí

K vyrobení tištěné verze je nejsnazší využít služeb Knihovny UTB, kteří ví nejlíp, co je potřeba. Posloužit mohou ale i copy centra v centru Uherského Hradiště, která mají s výrobou desek pro závěrečné práce našich studentů letité zkušenosti. Myslete ale na to, že zejména tvorba desek není věc na počkání a řešte jejich výrobu s časovou rezervou.

Pár tipů:

Elektronická verze – stručné shrnutí
 • Plný text práce, který student odevzdává v elektronické podobě, musí být ve formátu PDF/A (archivní PDF soubor).
 • Student odevzdá práci nahráním souboru s plným textem ve formátu PDF/A do IS/STAG, kde je automaticky kontrolován správný formát souboru. Přílohy práce jsou odevzdány nahráním druhého souboru ve formátu zip do IS/STAG.
 • Jsou-li součástí práce umělecká díla nebo projekty, odevzdává student pouze text práce. Z práce a jejích příloh by však mělo být patrné, o jaké umělecké dílo či projekt se jedná.
 • Elektronická verze odevzdaná v Portálu IS/STAG musí být totožná s tištěnou verzí.
 • Další informace k práci poskytne student při odevzdání práce vyplněním formuláře v IS/STAG v části „Kvalifikační práce“.
 • více informací, týkající se jednotné formální úpravy, naleznete ve Směrnicí rektora č.7 2018 o Jednotné formální úpravě BP/DP.

 

Zavřít

Fakulty a součásti