Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Konference Krizové řízení a řešení krizových situací

Tematické zaměření

Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení. Více info zde

Ministerstvo vnitra udělilo akreditaci č. AK/PV-514/2021 dle zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Mezinárodní konference – Krizové řízení a řešení krizových situací – CrisCon”. Jedná se o vzdělávací program pro úředníky, zaměstnance samosprávního územního celku podílejícího se na výkonu správních činností při zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení.

Okruhy konference:

 • Bezpečnost logistických procesů
 • Digitalizace a udržitelnost v logistice
 • Analýza rizik
 • Risk management
 • Krizové řízení
 • Ekonomicko-manažerské řešení krizových situací
 • Environmentální hrozby a jejich rizika v ČR
 • Problematika a témata aplikované environmentální bezpečnosti
 • Krajinný management a ochrana biodiverzity
 • Ochrana obyvatelstva
 • Kybernetická bezpečnost

Registrace

Uzávěrka registrací:

Šablona:

Ke stažení zde

Sborník

Výstupem konference bude recenzovaný sborník s ISBN, který  bude publikován na stránkách konference.


Na organizaci konference spolupracuje Fakulta logistiky a krizového řízení UTB a Ústav soudního inženýrství VUT:

        

Konference se koná pod záštitou:

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor Vysokého učení technického v Brně
 

Ing. Radim Holiš
hejtman Zlínského kraje

Ing. Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště
 

 

Záštita města Uherské Hradiště

Fakulty a součásti

Zavřít