Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Akademický senát

O senátu

Akademický senát (AS) Fakulty logistiky a krizového řízení se skládá ze zástupců akademických pracovníků a studentů (6 + 5), kteří jsou do těchto pozic voleni. Akademická obec má tak možnost ovlivňovat pomocí svých zástupců všechny záležitosti spojené s náplní činnosti fakulty. AS plní kontrolní funkci a to nejen v hospodaření s finančními prostředky. V rámci senátu pracuje ekonomická a legislativní komise. Zasedání Akademického senátu FLKŘ jsou podle zákona veřejně přístupná.

Akademický senát

Rozhoduje:

  • Na návrh děkanky o zřízení sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť.

Schvaluje:

  • vnitřní předpisy a normy FLKŘ,
  • dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti FLKŘ a jeho každoroční aktualizaci,
  • jmenování a odvolávání členů vědecké rady FLKŘ a disciplinární komise FLKŘ,
  • rozdělení finančních prostředků FLKŘ a kontroluje jejich využívání,
  • podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech FLKŘ.

Usnáší se:

  • o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce.

Vyjadřuje se zejména:

  • k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany,
  • k podnětům a stanoviskům Vědecké rady FLKŘ,
  • k návrhům studijních programů uskutečňovaných na FLKŘ.

Zprávy o činnosti AS FLKŘ:

Fakulty a součásti

Zavřít