UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Akademický senát

O senátu

Akademický senát (AS) Fakulty logistiky a krizového řízení se skládá ze zástupců akademických pracovníků a studentů (6 + 5), kteří jsou do těchto pozic voleni. Akademická obec má tak možnost ovlivňovat pomocí svých zástupců všechny záležitosti spojené s náplní činnosti fakulty. AS plní kontrolní funkci a to nejen v hospodaření s finančními prostředky. V rámci senátu pracuje ekonomická a legislativní komise. Zasedání Akademického senátu FLKŘ jsou podle zákona veřejně přístupná.

Akademický senát

Rozhoduje:

  • Na návrh děkana o zřízení sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť.

Schvaluje:

  • Vnitřní předpisy a normy FLKŘ;
  • Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti FLKŘ a jeho každoroční aktualizaci;
  • Jmenování a odvolávání členů vědecké rady FLKŘ a disciplinární komise FLKŘ;
  • Rozdělení finančních prostředků FLKŘ a kontroluje jejich využívání;
  • Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech FLKŘ.

Usnáší se:

  • O návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce.

Vyjadřuje se zejména:

  • K záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany;
  • K podnětům a stanoviskům Vědecké rady FLKŘ;
  • K návrhům studijních programů uskutečňovaných na FLKŘ.

Prostřednictvím předsedy nebo kteréhokoliv člena senátu, může kdokoliv z akademické obce písemnou nebo ústní formou navrhovat, čím se má senát zabývat. K písemným návrhům je senát povinen se vyjádřit na nejbližším řádném zasedání.

 

Zavřít

Fakulty a součásti