UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Struktura

Orgány fakulty

Fakultu řídí kolektiv lidí, kteří se starají o její správný chod. Kromě proděkanů a ředitelů ústavů se jedná také o tzv. orgány fakulty. Ti rozhodují a jednají jménem fakulty zejména o následujících věcech:

  • tvorba a uskutečňování studijních programů
  • zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti
  • pracovněprávní vztahy
  • zahraniční aktivity a styky
  • ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty a vnitřní organizace fakulty
  • nakládání s přidělenými finančními prostředky
  • doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti
  • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

A o koho se tedy jedná?

Zavřít

Fakulty a součásti