Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Ing. Ivan Princ
lektor

Ing. Ivan Princ

Ústav ochrany obyvatelstva
E-mail: iprinc@utb.cz TEL: +420 576 038 065 Kancelář:
H1/183.13

Výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol v programu celoživotního vzdělávání s důrazem na oblast chemie; ochrany proti zbraním hromadného ničení a průmyslovým nebezpečným látkám; detekce a dekontaminace a prevenci mimořádným událostem.


Výuka

Konzultační hodiny

čtvrtek 12.00 - 14.00, jinak po vzájemné e-mailové komunikaci

Životopis

Vzdělání

 • 1986 – 1990 vysokoškolské – VVŠ PV LS Vyškov, vojensko-inženýrský, obor vojenská chemie – Ing.
 • 1982 – 1986 středoškolské – SPŠCH Bánská Štiavnica, obor kontrolno-analytická chemie.

Stáže a studijní pobyty

 • 2002 – 2003 – bezpečnostní mise „ISAF 2“ – 11. Polní nemocnice Kábul, Afghánistán. Charakteristika pozice – chemický náčelník (odborný poradce velitele kontingentu v oblasti OPZHN, průmyslových havárií, ochrana vojsk a ochrana obyvatelstva).
 • 1990 – 1991 – bojová mise „DESERT STORM“ a „DESERT SHIELD“ – 1. Speciální čs. protichemický prapor, Saudská Arábie, Kuvajt a Irák. Charakteristika pozice – chemické a chemicko-technické zabezpečení bojových operací vedených vojsky mezinárodní koalice, ochrana vojsk a civilního obyvatelstva (detekce, identifikace a dekontaminace, monitorování radiační a chemické situace) za skutečného použití ZHN.

Průběh zaměstnání

2012 – dosud UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, z toho:

 • 10/2020 lektor
 • 4/2017 – 9/2020 odborný asistent,
 • 4/2012 – 3/2017 externí asistent.

2021 – Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav v Opavě

 • externí výuka předmětu "Ochrana obyvatelstva při řešení chemických a radiačních havárií" v letním semestru Akademického roku AR 2020/2021

1990 – 2009 MO – voják z povolání, z toho:

 • 1990 – 2008 Chemický náčelník – odborný poradce velitele v oblasti ochrany proti účinkům použití/zneužití zbraní hromadného ničení, průmyslovým nebezpečným látkám a ochrany proti nim, ochrana vojsk, chemické a chemicko-technické materiální zabezpečení na stupních prapor, mechanizovaná brigáda a brigádní úkolové uskupení, člen krizových štábů ORP Kroměříž, ORP Hranice na Moravě – řízení jednotlivých podsystémů v rámci brigády (BÚU AČR – brigádního úkolového uskupení) s působnosti na plnění úkolů brigády (BÚU AČR); navrhování opatření k ochraně proti zbraním hromadného ničení a podílení se na jejich plánování; řízení shromažďování, vyhodnocování a předávání informací (dat) o použití ZHN, o radiačních a chemických haváriích, radiační, chemické a meteorologické situaci v systému CRMS (Celostátní radiační monitorovací síť – SÚJB) v souladu se stanovenými zásadami dle STANAG NATO; zabezpečování bojové a mobilizační pohotovosti; plánování a organizování a řízení plnění opatření chemického zabezpečení a chemického technického materiálního zabezpečení včetně řízení a výcviku organických a přidělených jednotek chemického vojska; vedení odborné přípravu příslušníků brigády; v součinnosti s orgány Integrovaného záchranného systému České republiky moni­torování vzniku a vývoje radiačních a chemických havárií; řízení vyčleňovaných sil a prostředků jednotek chemického vojska v odřadech odstraňování následků v prostorech po použití/zneužití ZHN, radiačních a chemických haváriích a nákaz; v součinnosti s orgány zdravotnické služby organizování dozimetrické a chemické kontroly; organizování a řízení dekontaminace osob, techniky, cest, důležitých objektů a materiálu,
 • 1. 1. – 31. 12. 2009 UO Brno – odborný asistent – obor vojenská chemie – výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol v programu celoživotního vzdělávání s důrazem na oblast ochrany proti ZHN a průmyslovým nebezpečným látkám, monitorování a hodnocení radiační, chemické a biologické situace; vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, poskytování konzultací, přednášení; vedení a oponování závěrečných, diplomových a vědeckých prací; řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů v oblasti operačního použití vojsk, ZHN, průmyslových nebezpečných látek a ochrany proti nim; provádění expertizních, posuzovatelských a hodnotících činností, aplikace výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve výuce studentů a absolventů vysokých škol se zaměřením na kariérové vzdělávání vyšších důstojníků; chemický náčelník posádky Brno (člen krizového štábů ORP, viz výše).

Další publikace

A) Publikační činnost

  • PRINC, Ivan a Dušan VIČAR, 2023. Individuální a kolektivní ochrana. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
   Fakulta logistiky a krizového řízení. Monografie. DOI: 10.7441/978-80-7678-147-4, Pořadí vydání: První.
   ISBN 978-80-7678-147-4. 646 s. URI: https://digilib.k.utb.cz/handle/10563/52418.
  • Vičar, Dušan; Princ, Ivan; Mašek, Ivan; Mika, Otakar Jiří. Nuclear, Radiological and Chemical Weapons, Radiation and Chemical Accidents. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení. Monography. DOI: https://doi.org/10.7441/978-80-7678-053-8, ISBN 978-80-7678-053-8, 2021, 371 s.
  • Vičar, Dušan; Princ, Ivan; Mašek, Ivan; Mika, Otakar Jiří. Jaderné, radiologické a chemické zbraně, radiační a chemické havárie. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení. Monografie. DOI: https://doi.org/10.7441/978-80-7454-947-2, ISBN 978-80-7454-947-2, 2020, 334 s.
  • Jakub Rak, Petr Svoboda, Dušan Vičar, Ivan Princ, Marketa Habrova. Design of the Data Model for Information Support in the Field of Civil Protection of Municipalities. WSEAS Transactions on Environment and Development, ISSN / E-ISSN: 1790-5079 / 2224-3496, Volume 15, 2019, Art. #34, pp. 311-318. Dostupné na: https://www.wseas.org/multimedia/journals/environment/2019/a665115-428.pdf Scopus
  • PRINC Ivan.Desert Shield and Desert Storm 1990-1991 Memories of Participant Gulf War. Brno: Univerzita obrany. OBRANA A STRATEGIE-DEFENCE & STRATEGY. Volume: 17, Issue: 2, Pages: 5-25. DOI: https://doi.org/10.3849/1802-7199.17.2017.02.005-026. WoS
  • ŠAFAŘÍK Zdeněk, Ivan PRINC, Radka ĎULÍKOVÁ, Zuzana KAŠPAROVÁ. Explosion of Ammunition Depots in Vlachovice-Vrbětice in the Czech Republic. Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč: The Science for Population Protection 2/2018, Volume 10, 2018, str. 21-36. ISSN 1803-635X. Dostupné na: http://www.population-protection.eu/prilohy/casopis/38/327.pdf. ERIH+.
  • PRINC Ivan, Ivan LIPOVSKÝ, Zdeněk ŠAFAŘÍK. Rizika, prevence a ochrana dětí v dětském táboře Kennolyn Camps v USA. Žilina: Žilinská univerzita, FBI, Krízový manažment 1/2018, s. 34-43, ISSN: 1336-0019. Dostupné na: https://www.fbi.uniza.sk/uploads/Dokumenty/casopis_km/archiv/2018/1-2018/2018-1-princ.pdf . ERIH+.
  • PRINC Ivan a Zdeněk ŠAFAŘÍK. Rizika a prevence v oblasti ochrany dětí v dětských táborech. Žilina: Žilinská univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Krízový manažment 1/2017, s. 74-82, ISSN: 1336-0019. Dostupné na: https://www.fbi.uniza.sk/uploads/files/1607941255-05-Princ-Prevence-ochrana-deti-po-uprave.pdf. ERIH+.
  • Zdeněk ŠAFAŘÍK, Ivan PRINC, Jan MIČKA. Únik ropných látek a jejich vliv na životní prostředí. Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč: The Science for Population Protection 2/2017, Volume 9, 2017, str. 69-80. ISSN 1803-635X. Dostupné na: http://www.population-protection.eu/prilohy/casopis/35/293.pdf.  ERIH+.
  • VIČAR Dušan, Jan STROHMANDL, Ivan PRINC, Jakub RAK, Ivan MAŠEK, a Danuše ULČÍKOVÁ. UOO. Vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč: The Science for Population Protection 1/2016, Volume 8, 2016, str. 77-88. ISSN 1803-568X. Dostupné na: http://www.population-protection.eu/prilohy/casopis/31/235.pdf.  ERIH+.
  • ŠAFAŘÍK Zdeněk a Ivan PRINC. Pohromy a jiné zdroje rizik v katastrálním území obce Těmice. Zlín: UTB ve Zlíně, FAI, Trilobit 2/2016, s. 1-9, ISSN: 1804-1795. Dostupné na: http://trilobit.fai.utb.cz/pohromy-a-jine-zdroje-rizik-v-katastralnim-uzemi-obce-temice. Recenzovaný časopis indexovaný v národní databázi recenzovaných časopisů dle Metodiky rady vlády.
  • ŠAFAŘÍK Zdeněk a Ivan PRINC. Nemoci z povolání jako důsledek environmentálního znečištění prostředí. Zlín: UTB ve Zlíně, FAI, Trilobit 2/2016, s. 11, ISSN: 1804-1795. Dostupné na: http://trilobit.fai.utb.cz/nemoci-z-povolani-jako-dusledek-environmentalniho-znecisteni-prostredi. Recenzovaný časopis indexovaný v národní databázi recenzovaných časopisů dle Metodiky rady vlády.
  • PRINC Ivan, Jan STROHMANDL a Dušan VIČAR. K historii použití zbraní hromadného ničení. In Sborník z mezinárodní vědecké konference „CBRN PROTECT 2015,“ konané ve dnech 22. – 23. dubna 2015 ve Vyškově. Brno: Ústav OPZHN Univerzity obrany v Brně, (CD), 2015. ISBN 978-80-7231-996-1.
  • ŠAFAŘÍK, Zdeněk, VIČAR, Dušan, MAŠEK, Ivan a Ivan PRINC. Významná výročí použití chemických zbraní. ChemZi. Slovenský časopis o chemii pro chemické vzdělávání, výzkum a průmysl. Ročník 11. Číslo 1. Rok 2015. Vysoké Tatry, Starý Smokovec, Sborník z konference 67. sjezdu chemiků, 7. – 11. září 2015, s. 98–99. ISSN 1336–7242.
  • PRINC Ivan, a Václav LOŠEK. K historii použití chemických zbraní. II. Sborník z mezinárodní konference „Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací“, konané ve dnech 10. – 11. září 2014 v Uherském Hradišti, str. 396–411, ISBN: 978-80-7454-412-5.
  • PRINC Ivan. Distanční texty z předmětu Ochrana proti zbraním hromadného ničení v rámci projektu OPVK „Inovace a rozvoj výuky bezpečnosti se zaměřením na krizové řízení“ CZ.1.07/2.2.00/28.0185, 2013, Uherské Hradiště.
  • PRINC, Ivan. Chemické zabezpečení jednotek v zahraničních misích. Sborník příspěvků z konference “Nové metody a technologie ochrany proti ZHN a průmyslovým škodlivinám“, Vyškov 17. – 18. červen 2009, Ústav OPZHN Univerzity obrany, Brno 2009. ISBN: 978-80-7231-662-5.

B) Projekty

Člen řešitelského
týmu
Název projektu – Systém pro podporu zpřesněné a včasné předpovědi nebezpečí vzniku přívalových povodní a usnadnění činnosti krizových a povodňových orgánů kraje (FLAPRIS). PID: VB01000008 22. 4. 2021 – 31. 12. 2023
Člen řešitelského
týmu
Název projektu – Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 – Informační platforma krizové logistiky (KRILOG). PID: V104000080 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
Člen řešitelského
týmu
Název projektu – Centrum excelence ochrany obyvatelstva. Směr – Bezpečnost a ochrana společnosti. Číslo projektu: RVO/FLKŘ/2017/03 1. 3. 2017 – 31. 12. 2019
Spolunavrhovatel
Inovace a zkvalitnění výuky předmětu Technická chemie, číslo projektu FLKR5A/2018
1. 3. 2018 – 31. 12. 2018
Člen řešitelského
týmu
Výstavba chemické laboratoře – vybavení přístroji ESF č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536
1. 3. 2016 – 31. 12. 2019
Vedoucí řešitelského týmu Bezpečnostní projekt – 58. Mezinárodní filmový festival ve Zlíně 1. 2. 2018 – 5. 6. 2018
Vedoucí řešitelského týmu Bezpečnostní projekt – 56. Mezinárodní filmový festival ve Zlíně 1. 4. 2016 – 15. 5. 2017
Člen řešitelského
týmu
novace a rozvoj výuky bezpečnosti se zaměřením na krizové řízení CZ.107/2.2.00/28.0185
1. 2. 2012 – 31. 1. 2015
Vedoucí řešitelského týmu
Vojskové zkoušky – Modernizace tanku T72-M4CZ – řešení  podprojektů: 

 • Ochrana osádky – FVZ, GO-27, TPPZ, ochrana DYNA 
 • Dekontaminace – vliv dekontaminačních postupů v AČR na protiradiolokační nátěr tanku
 • Systém detekce a indikace ozáření tanku (SDIO)
Stupeň utajení
„Důvěrné“
Člen řešitelského
týmu
Vojskové zkoušky – Trenažér SISTR LZ/RZ pro BVP, T a RZ
Stupeň utajení
„Vyhrazené“

 

Fakulty a součásti

Zavřít