UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Praktické informace

Průvodce prváka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

Přestože samostatná Univerzita Tomáše Bati byla zřízena k 1. lednu 2001, první inženýři u nás studovali už od roku 1960. Tehdy totiž vzniklo ve Zlíně detašované pracoviště Slovenské vysoké školy technické, na němž se vyučovala zejména chemická a strojírenská technologie. O devět let později, roku 1969, zdejší vysokoškolské pracoviště fungovalo už jako samostatná Fakulta technologická Vysokého učení technického. Nový impuls k rozvoji vysokoškolského vzdělávání ve Zlíně přinesla 90. léta 20. století. Tehdejší děkan Fakulty technologické (a později rektor UTB) Petr Sáha definoval jasnou vizi: založíme univerzitu. Vize se postupně stávala skutečností. V roce 1996 vznikla Fakulta managementu a ekonomiky, v roce 2001 byla z těchto dvou fakult  ustanovena univerzita. Pak následovaly další fakulty: Fakulta multimediálních komunikací (2002), Fakulta aplikované informatiky (2006), Fakulta humanitních studií (2007) a konečně Fakulta logistiky a krizového řízení (2009). Založení univerzity aktivně podporoval také Tomáš Baťa jr., který souhlasil s tím, aby škola nesla jméno jeho otce, a až do své smrti v roce 2008 působil jako předseda Správní rady UTB.

Fakulty UTB ve Zlíně:

 •  Fakulta technologická
 •  Fakulta managementu a ekonomiky
 •  Fakulta multimediálních komunikací
 •  Fakulta aplikované informatiky
 •  Fakulta humanitních studií
 •  Fakulta logistiky a krizového řízení

Rektor: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph. D.

Prorektoři:

pro tvůrčí činnost  prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

pro pedagogickou činnost  Ing. Lubomír Beníček, Ph. D.

pro internacionalizaci  doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph. D.

pro vnitřní a vnější vztahy doc. Ing. Adriana Knápková, Ph. D.

pro kvalitu  Mgr. Jan Kalenda, Ph. D.

Kvestor: RNDr. Alexander Černý

Kancléřka: Ing. Andrea Kadlčíková      

Předseda akademického senátu:  doc. Ing. Martin Sysel, Ph. D.

Něco o historii FLKŘ 

Počátky vysokoškolského vzdělávání v Uherském Hradišti se datují do roku 2006, kdy byla dokončena revitalizace komplexu kasáren a zřídilo se Regionální vzdělávací centrum, spadající pod Fakultu technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Z něho byl 1. září 2008 vytvořen Institut bezpečnostních technologií, jehož jedinečné zaměření a svébytné pedagogické zabezpečení vedly ke vzniku samostatné fakulty.

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen FLKŘ UTB) vznikla 1. 9. 2009 jako šestá a nejmladší fakulta zlínské univerzity. Hlavními oblastmi činnosti mladého vysokoškolského pracoviště jsou logistika, krizové řízení, ochrana obyvatelstva a environmentální studia. Za hlavní přednosti lze označit jedinečnost nabízených oborů (nejen v rámci českého vysokého školství) a dislokaci v Uherském Hradišti, které nabízí velmi vstřícné a velkorysé zázemí.

V současné době můžete studovat na FLKŘ:

 • bakalářské programy: Ochrana obyvatelstva,  Procesní inženýrství, Bezpečnost společnosti a Aplikovaná logistika

 

Vedení fakulty

V čele fakulty FLKŘ UTB stojí děkanka, které jsou přímo podřízeni proděkani. Děkanka jedná a rozhoduje o věcech fakulty, má ve své gesci personální a komunikační politiku, dohlíží na vědecko-pedagogickou činnost. Z pohledu studentů rozhoduje např. o přijetí či nepřijetí ke studiu, o udělování stipendií či o uznávání kreditů z předcházejícího studia.

Proděkani FLKŘ:

proděkan pro pedagogickou činnost – studijní a pedagogické záležitosti;

proděkan pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání – statutární zástupce děkana, záležitosti týkající se spolupráce s podnikatelskou sférou, aktivity v rámci celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku;

proděkan pro tvůrčí činnost – záležitosti týkající se rozvoje vědecko-výzkumné činnosti fakulty, Studentské vědecké odborné činnosti.

Pod proděkana pro pedagogickou činnost spadá Studijní oddělení – hlavní komunikační kanál studentů při vyřizování administrativních a studijních záležitostí.

Hlavním ekonomem fakulty je tajemník.

Děkanka pravidelně svolává Kolegium děkanky, které slouží jako její poradní sbor. Je složené proděkanů, ředitelů ústavů, předsedy Akademického senátu fakulty, tajemnice fakulty, vedoucí studijního oddělení a zástupce studentů, kterého nominuje studentská komora akademického senátu.

Akademický senát FLKŘ (AS FLKŘ) je samosprávný orgán, volený na 4 roky, který spolurozhoduje o klíčových záležitostech fakulty. Navrhuje jmenování děkana, má v pravomoci děkana odvolat, schvaluje vnitřní předpisy a rozhoduje o rozdělení finančních prostředků fakulty. Za obec akademických pracovníků je do AS voleno 6 zástupců, za studentskou obec 5.

Máte nápady na zlepšení chodu FLKŘ? Obraťte se na svoje zástupce v akademickém senátu! Členové studentské komory AS FLKŘ mají ve své náplni na podněty a připomínky studentů reagovat a následně je tlumočit na zasedáních akademického senátu. Zasedání AS FLKŘ jsou veřejná, takže se můžete projednávání aktuálních problémů fakulty i osobně zúčastnit.

Personální struktura Fakulty logistiky a krizového řízení UTB k 1. 9. 2019 

 

Děkanka:                                                                                                   doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Proděkan pro pedagogickou činnost:                                           doc. RSDr. Václav Lošek, CSc. 

Proděkan pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání:            Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. 

Proděkan pro tvůrčí činnost:                                                             Ing. Pavel Taraba, Ph.D. 

Tajemník:                                                                                                   Ing. Alena Procházková

Předseda akademického senátu:                                                    Ing. Miroslav Musil, Ph.D.

Sekretariát děkanky:                                                                            Bc. Eva Skýbová

Studijní oddělení: pro prezenční formu studia                        Ing. Andrea Frýzová

pro kombinovanou formu studia                                                  Ing. Věra Halabalová, Ph.D.

Koordinátorka zahraničních studentských pobytů studentů  Ing. Slavomíra Vargová, Ph.D.

Hospodářské oddělení:                                                                     Ing. Monika Hánová, Ing. Eva Baťůšková

IT referát:                                                                                                Ing. Josef Totek, Milan Hlůšek, Václav Mikl

Asistentka vědecko-výzkumné činnosti:                                   Mgr. Hana Korecká

Propagace:                                                                                             Bc. Vlasta Borůvková Buková

Ústavy Fakulty logistiky a krizového řízení

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB má 4 ústavy, které garantují a realizují výuku předmětů v jednotlivých studijních oborech. Každý ústav má svého ředitele, popř. pracovníka pověřeného řízením.

Ústav environmentální bezpečnosti:

 • ředitel: doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.
 • studijní obor – Řízení environmentálních rizik, prezenční forma studia

Ústav krizového řízení:

 • ředitel: Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.
 • studijní obor – Ovládání rizik, prezenční i kombinovaná forma studia

Ústav logistiky

 • ředitelka: doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
 • studijní program – Aplikovaná logistika, prezenční forma studia

Ústav ochrany obyvatelstva:

 • ředitel: prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
 • studijní obor – Ochrana obyvatelstva, prezenční i kombinovaná forma studia
Studijní oddělení

Studijní oddělení je prostředníkem při řešení veškerých studijních záležitostí a má na starosti vedení s tím související agendy. Vydává potvrzení o studiu, průkazy studenta, imatrikulační listy, diplomy. Odevzdávají se zde veškeré žádosti o přestup, přerušení nebo ukončení studia, žádosti o uznání zkoušek.

Úřední hodiny:

Pondělí                                8:00 – 11:00 hodin   12:30 – 15:00 hodin

Úterý                                    9:00 – 11:00 hodin

Středa                                  8:00 – 11:00 hodin   12:30 – 15:00 hodin

Čtvrtek                              nejsou úřední hodiny

Pátek                                    11:30 – 15:00 hodin  pouze kombinovaná forma studia  ve dnech řádných konzultací

 

PRŮKAZ STUDENTA

Všichni studenti UTB ve Zlíně jsou povinni mít průkaz studenta ve formě bezkontaktní čipové personifikované identifikační karty. Průkaz studenta je jedním z dokladů o studiu (podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění).

Poplatky spojené s vydáváním průkazů a jejich duplikátů se řídí směrnicí kvestora „Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů“, v platném znění.

Průkaz hraje významnou roli zejména v rámci univerzity, kde slouží kromě prokázání totožnosti k identifikaci studenta a možnosti využívání interních univerzitních služeb:

 • vstup do univerzitních objektů, vybraných prostor a učeben,
 • vstup a výpůjční proces v knihovně,
 • stravování v zařízeních Kolejí a menz,
 • úhrada reprografických služeb (kopírování, tisk),
 • nákup v prodejně skript a suvenýrů.

ORGANIZACE AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020

Imatrikulace = slavnostní uvedení studentů do akademické obce: 16. září 2019, kino Hvězda v Uh. Hradišti.

Zahájení výuky: 16. září 2019.

Zimní semestr

Výuka                                                                  16. 9. 2019 – 21. 12. 2019

Prázdniny                                                         22. 12. 2019 – 1. 1. 2020

Zkouškové období                                          2. 1. 2020 – 6. 2. 2020

Předzápis pro LS                                              2. 12. 2019 – 13. 12. 2019

Letní semestr

Výuka                                                                   7. 2. 2020 – 16. 5. 2020

Zkouškové období                                          18. 5. 2020 – 20. 6. 2020

Prázdniny                                                         21. 6. 2020 – 31. 8. 2020

Předzápis pro ZS 2020/2021                       3. 8. 2020 – 16. 8. 2020

Kontrola studia v 1. ročníku:                      24. 2. 2020

Výuka odpadá: 28. 10. 2019 státní svátek

 1. 4. 2020 Velký pátek
 2. 4. 2020 Velikonoční pondělí
 3. 4. 2020 Rektorský den sportu
 4. 5. 2020 státní svátek
 5. 5. 2020 státní svátek

STIPENDIA

 • Prospěchové stipendium – je pro ty nejšikovnější studenty, kteří mají skvělý studijní průměr za předchozí akademický rok. Výše stipendia je stanovená pokynem děkanky a pro akademický rok 2019/2020 je následující:
 • studijní průměr 1,00 (2 000 Kč/měsíc)
 • studijní průměr horší než 1,00 a lepší než nebo roven do 1,2 (700 Kč/měsíc)
 • studijní průměr horší než 1,21 a lepší než nebo roven do 1,40 (500 Kč/měsíc)

S tím, že vysokoškolská písmenková hodnocení jsou vyčíslena následovně:

A- 1,0 | B- 1,5 | C- 2,0 | D- 2,5 | E- 3,0

 • Mimořádné stipendium – mimořádné stipendium můžete získat za mimořádnou aktivitu ve prospěch fakulty, např. propagační nebo reprezentační činnost.
 • Ubytovací stipendium – při splnění určitých podmínek dostávají studenti ubytovací stipendium, a to 2x ročně, výplata za první období (1. 9. – 31. 12.) bývá v prosinci a druhá (za období 1. 1. – 30. 6.) probíhá v červenci. Výše ubytovacího stipendia je každý rok trošku jiná. Jen pro představu – za první období to v loňském roce bylo 2 800 Kč a za druhé 4 200 Kč.

Podrobné informace a podmínky přiznání stipendií na https://flkr.utb.cz/studium/moznosti-studia/stipendia/

Pedagogicko-psychologicko-právní poradna na FLKŘ

Škola může dát někdy zabrat. V životě studenta se navíc mohou objevit i závažnější problémy, které vyžadují delší diskusi, případně odbornou radu. Pro tyto účely fakulta zřídila Pedagogicko-psychologicko-právní poradnu, jejíž služby jsou poskytovány bezúplatně na základě předem domluvených konzultací.

Více informací naleznete zde https://flkr.utb.cz/studium/moznosti-studia/ppp-poradna/

Organizace studia

Získání vysokoškolského vzdělání je dáno úspěšným absolvováním a složením státní závěrečné zkoušky akreditovaného studijního programu.

Kombinovaná forma výuky = forma studia založená na kombinaci prezenčního a distančního studia. Výuka probíhá jednou za dva týdny prostřednictvím dvoudenních bloků přednášek a cvičení (zpravidla pátek odpoledne, sobota celý den).

Prezenční forma výuky = forma studia založená na povinné účasti studenta na výuce a přímém kontaktu s vyučujícím.

Ročníkoví učitelé

Bakalářské studium

Procesní inženýrství
 1. ročník(prezenční) – Ing. Kateřina Víchová
 2. ročník(kombinované) – Ing. Eva Hoke, Ph.D.
Ochrana obyvatelstva
 1. ročník(prezenční) –Ing. Petr Svoboda
 2. ročník(kombinované) – Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.
Bezpečnost společnosti
 1. ročník –  Jaromír Maňásek
Aplikovaná logistika
 1. ročník – Ing. Pavel Taraba, Ph.D.

Důležité informace o organizaci a průběhu studia naleznete ve Studijním a zkušebním řádu UTB: https://www.utb.cz/mdocs-posts/2-uplne-zneni-studijniho-a-zkusebniho-radu-utb-ve-zline/ a dále v Pravidlech pro uskutečňování studijních programů na FLKŘ UTB: https://flkr.utb.cz/mdocs-posts/pravidla-prubehu-studia/

Výjezdy do zahraničí

Vycestovat na Erasmus+ znamená v jazyce vysokoškoláků totéž jako studovat do zahraničí. Jedná se o bezesporu nejrozšířenější program pro pobyty na území Evropy. Pokud vám je ale Evropa malá, pak je nejběžnější variantou Freemover, se kterým můžete studovat v Asii nebo Americe.

Více informací a seznam bilaterálních smluv: https://www.utb.cz/univerzita/mezinarodni-vztahy/studenti/vymenne-pobyty/vyjizdejici-studenti/erasmus/

Kontakt v případě dotazů a poskytnutí dalších informací: Ing. Slavomíra Vargová, Ph.D.

 

SPOLUPRÁCE FLKŘ S PRAXÍ

Spolupráce vysoké školy a firem je realizována v těchto formách:

 • možnost studijních stáží ve firmách ve Zlínském kraji;
 • povinná praxe v rámci studia = 60 hodin;
 • možnost spolupráce při zpracování práce v rámci studentské vědecké
  odborné činnosti a bakalářských prací.

Příklady zapojení studentů do firemní spolupráce: https://flkr.utb.cz/spoluprace/firmy/spoluprace-s-prumyslovymi-podniky/

Online

Pro studenty jsou důležité tyto internetové stránky:

Web FLKŘ: https://flkr.utb.cz/

Elektronický informační systém STAG UTB (tzv. portál): https://stag.utb.cz/portal/

 

Elektronický informační systém STAG a jeho využití studenty:

 • zápisy předmětů;
 • zápis na zkoušky;
 • zadání bankovního spojení a sledování plateb stipendií;
 • vyplňování údajů o bakalářské práci.
  https://stag.utb.cz/portal/

 Ubytování a stravování

Fakulta nabízí studentům možnost ubytování na kolejích přímo v areálu fakulty, v budovách UH-4 a UH-5. Ubytovací služby, studenty hodnocené na vysoké úrovni, zajišťuje společnost EDUHA – viz www.eduha.cz.

V areálu fakulty je i Stravovací centrum (budova UH-5), které zajišťuje stravování studentů, zaměstnanců i ostatním hostům a veřejnosti. Provozovatelem je společnost Václav Hrabec, s.r.o. V denní nabídce obědů najdete výběr z několika menu, systém stravování nevyžaduje objednávku jídla předem. Provoz v pracovní dny probíhá od 10:30 do 13:30 hodin. Platí i pro studenty kombinované formy studia ve dnech výuky.

Studentské projekty

Studentská vědecká a odborná činnost (dále jen SVOČ) je na FLKŘ UTB uskutečňována s cílem umožnit studentům rozvíjet jejich vědeckou, výzkumnou, vývojovou a tvůrčí činnost a připravit je pro další odbornou práci v rámci studia i uplatnitelnosti v praxi.

Jádrem SVOČ je příprava odborné práce na určité úzce vymezené téma, odpovídající odbornému zaměření fakulty pod vedením akademického pracovníka. Obhajoby jednotlivých soutěžních děl probíhají před odbornou komisí na vědecké konferenci SVOČ.

Úspěšné práce SVOČ často slouží jako odrazový můstek k přípravě bakalářských a diplomových prací či jako odrazový můstek k dalším stupňům studia. https://flkr.utb.cz/veda-vyzkum-flkr/vedecko-vyzkumna-cinnost/svoc/

Studentské tvůrčí síly

Projekt studentských tvůrčích sil vznikl pro zajištění podpory tvůrčí a organizační činnosti jednotlivých ústavů, oddělení a děkanátu.V rámci projektu Studentských tvůrčích sil mají studenti příležitost aktivně se zapojit i do organizační a administrativní činnosti jednotlivých ústavů. Výběrové řízení na pomocné vědecké síly se koná každoročně – informace o jeho vypsání bývají zveřejněny na internetových stránkách fakulty.

Studentský život

O zkvalitňování studentského života se na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně starají studentské organizace. Ve Zlíně je to zejména Studentská unie UTB http://www.usuh.cz/, v Uherském Hradišti má organizaci kulturních a společenských akcí ve své náplni Unie studentů Uherské Hradiště (dále jen USUH).

Předmětem činnosti USUHu je příprava reprezentačního plesu fakulty a záštita nad akcemi, které mají přispět k dalšímu rozvoji studentů, potažmo k rozvoji studentského života (např. aktivity při Rektorském dni sportu).

Rozvoj asociace se však neobejde bez příchodu nových a nadšených členů, kteří mají chuť zkvalitnit studentský život sobě i svým kolegům.

Dislokace učeben

 Zelená budova
H1181.24Laboratoř GIS
H1181.26Učebna B
H1181.33Učebna C jazyková
H1182.12Učebna IT
H1182.15Laboratoř KB,
 H1182.09CUčebna A
H1182.09BUčebna D
H1182.34Učebna E
H1182.10Učebna F
H1182.11Učebna G
H1183.10AChemická laboratoř
H1183.13Učebna I
H1183.33Učebna K
H1183.39Učebna KM I
H1183.31Učebna KM II
H1183.32Učebna J
H1184.01Učebna
H1184.02Učebna
H1184.03Posluchárna
H1184.05Studentská místnost
H1184.06Posluchárna
Modrá budova
H2551.06Seminární sál 1
H2551.07Seminární sál 2
H2552.03Přednáškový sál1
H2552.04Přednáškový sál2

 

 

Zavřít

Fakulty a součásti